Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70322
(111)  Číslo ochrannej známky  174806 
(151)  Dátum zápisu  08.06.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70322 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.09.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Cukrárske výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15, 27.05.01, 02.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HPS Beteiligungs- und Liegenschaftsverwaltungs GmbH; Reisnerstrasse 40, 1030 Wien; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.09.1995 09/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 10.09.2002 09/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2007 03/2007 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.04.2008 04/2008 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.01.2012 01/2012 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 70322
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70322
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 17.07.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.11.1994 Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.01.1995 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.01.1995 Typ Platba
5 Plná moc 23.01.1995 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.04.1995 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.02.2002 Typ Doručené
9 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2002 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.12.2003 Typ Doručené
12 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.01.2004 Typ Platba
13 odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu zápisu zástupcu OZ 20.01.2004 Typ Odoslané
14 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 25.03.2004 Typ Doručené
15 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.03.2004 Typ Doručené
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.05.2004 Typ Doručené
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.05.2004 Typ Platba
18 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 06.08.2004 Typ Odoslané
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2006 Typ Platba
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2006 Typ Doručené
20a Plná moc 12.12.2006 Typ Doručené
20b Doklad o prevode 12.12.2006 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2008 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 12.02.2008 Typ Doručené
22b Plná moc 12.02.2008 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2008 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 Typ Doručené
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.10.2011 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
28 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.10.2011 Typ Doručené
28a Doklad o prevode/prechode 28.10.2011 Typ Doručené
28b Plná moc 28.10.2011 Typ Doručené
29 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.11.2011 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.06.2012 Typ Platba
32 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.06.2012 Typ Doručené
32a Plná moc 06.06.2012 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
34 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.11.2021 Typ Doručené
POZ 70322
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 27.12.2006 Mautner Markhof AG SPAK - VSD Austria a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.12.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
3 Prevod majiteľa 21.02.2008 MatMar SE Mautner Markhof AG
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.02.2008 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.10.2011 MatMar SE MatMar SE
6 Prevod majiteľa 29.11.2011 HPS Beteiligungs- und Liegenschaftsverwaltungs GmbH MatMar SE
7 Zápis alebo zmena zástupcu 29.11.2011 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku