Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 703-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256021 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.09.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  703-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  14.04.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  29.09.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie.
35 - Marketing v rámci vydávania softvéru.
42 - Počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; grafické dizajnérstvo; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácie počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; tvorba a navrhovanie zoznamov informácií z webových stránok pre tretie osoby (informačnotechnologické služby); vývoj softvéru na softvérové publikácie; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CREATAKE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IMANENT, s.r.o.; Mudroňova 31, 040 01 Košice-Juh; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŠIMČÁK, advokátska kancelária s.r.o.; Floriánska 19, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 14.04.2021 07/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 29.09.2021 18/2021 FG3M
 
POZ 703-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 703-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.03.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 09.03.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.03.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 19.03.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2021 Typ Interné listy
6 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 30.03.2021 Typ Doručené
6a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 30.03.2021 Typ Doručené
6b Osvedčovacia doložka 30.03.2021 Typ Doručené
6c Generálna plná moc 30.03.2021 Typ Doručené
6d Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
6e Príloha inde neuvedená 30.03.2021 Typ Doručené
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 21.04.2021 Typ Platba
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 06.05.2021 Typ Odoslané
9 vyžiadanie poplatku v CHF 07.05.2021 Typ Odoslané
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2021 Typ Odoslané
11 List z OMPI 18.06.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 20.10.2021 Typ Doručené
12a Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 20.10.2021 Typ Doručené
12c Osvedčovacia doložka 20.10.2021 Typ Doručené
12d Generálna plná moc 20.10.2021 Typ Doručené
12e Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.10.2021 Typ Doručené
13 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.11.2021 Typ Platba
14 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 25.11.2021 Typ Odoslané
15 vyžiadanie poplatku v CHF 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 703-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku