Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70221
(111)  Číslo ochrannej známky  175323 
(151)  Dátum zápisu  31.07.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  70221 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.07.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GABRIELA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gabriella Salvete s.r.o.; Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.10.2001 10/2001 TC3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.10.2001 10/2001 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2002 12/2002 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2011 2/2011 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2012 8/2012 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2014 3/2014 PC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.05.2019 5/2019 TC3M
 
POZ 70221
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.07.2001 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2013 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 22.06.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70221
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Spis Praha 14.07.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.12.1994 Typ Odoslané
Plná moc 08.02.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.03.1995 Typ Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.10.1995 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.09.1996 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.09.1996 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.02.1997 Typ Doručené
Plná moc 14.02.1997 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.03.1997 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.03.1997 Typ Platba
pokyn na zápis prevodu 13.02.1998 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 13.02.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2001 Typ Doručené
Plná moc 06.07.2001 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 13.09.2002 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.09.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 31.08.2010 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 01.10.2010 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 26.03.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 07.05.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 07.05.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 16.10.2013 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.11.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 03.12.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.01.2014 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 24.01.2014 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 14.02.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.02.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 12.02.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 70221
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa ASTRID, spol. s r. o.
Lusk Peter, Ing. - SALVETE
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.07.2001 SALVETE 1990, a. s. SALVETE 1990, a.s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.12.2010 Gabriella Salvete a.s. SALVETE 1990, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.06.2012 Gabriella Salvete a.s. Gabriella Salvete a.s.
4 Prevod majiteľa 05.02.2014 Gabriella Salvete s.r.o. Gabriella Salvete a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2014 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.04.2019 Gabriella Salvete s.r.o. Gabriella Salvete s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku