Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 700-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252559 
(151)  Dátum zápisu  15.06.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.06.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  700-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri pradení podnikov; personálne poradenstvo; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; účtovníctvo; elektronické spracovanie údajov; reklamné agentúry; dražby; prepisovanie správ (kancelárske práce); služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; zostavovanie štatistík; poskytovanie informácií pri príprave a realizácii obchodných transakcií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; televízna reklama; fotokopírovacie služby; vydávanie reklamných textov; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; príprava miezd a výplatných listín; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; subdodávateľské služby (obchodné služby); nábor zamestnancov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby porovnávania cien; tvorba reklamných filmov; rozhlasová reklama; aranžovanie výkladov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; zoraďovanie údajov v počítačových databáz; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); telemarketing; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných inzerátov; písanie reklamných textov; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom kancelárskych strojov a zariadení; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; predvádzanie tovarov; reklama pomocou reklamných prospektov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami; veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami prostredníctvom internetu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami prostredníctvom zasielateľského obchodu a katalógového zásielkového predaja alebo telešopingu; obchodné sprostredkovanie veľkoobchodných a maloobchodných služieb s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami; obchodné sprostredkovanie veľkoobchodných a maloobchodných služieb s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami prostredníctvom internetu; administratívne spracovanie obchodných objednávok v rámci služieb zasielateľstiev; obchodné poradenstvo v otázkach vedenia firmy vo vzťahu k stratégii, marketingu, výrobe, personálu a maloobchodu; prenájom reklamných plôch v internete; rozširovanie reklamy prostredníctvom internetu; podpora predaja zadaním bodov pre používanie kreditných kariet; podpora predaja (pre tretie osoby) distribúciou a spravovaním zákazníckych kariet; prenájom predajných stánkov; maloobchodné služby s podlahovými krytinami, so zariadeniami na zásobovanie vodou, s taškami, s učebnými pomôckami, s čistiacimi prostriedkami, so smartfónmi, s inteligentnými hodinkami, s tkaninami, s pokrývkami hlavy, so záhradníckymi produktami, so svietidlami, s nástrojmi na meranie času, s liečivými prípravkami na ošetrovanie zvierat, s drobným železiarskym tovarom, s dáždnikmi, so šijacimi potrebami, s priadzami, s kuchynskými prístrojmi, s výživovými doplnkami, s kuchynskými riadmi, s krmivami, so športovými potrebami, so zariadeniami na opaľovanie, s príbormi, s hrami, s počítačovým hardvérom, s počítačovým softvérom, s jednorázovými papierovými výrobkami, so sanitárnymi zariadeniami, so slávnostnými dekoráciami, s prenosnými počítačmi, so stiahnuteľnými hudobnými databázami, s veterinárnymi nástrojmi, s veterinárnymi prístrojmi, s diétnymi látkami, s audiovizuálnymi prístrojmi, s medicínskymi nástrojmi, so záhradníckymi prístrojmi, s navigačnými prístrojmi, so stiahnuteľnými elektronickými publikáciami, s ohrievačmi , s chladiacimi prístrojmi, s prístrojmi na fyzikálnu terapiu, s prístrojmi na varenie a dusenie potravín, s chemikáliami pre poľnohospodárstvo; maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s prípravkami na výrobu nápojov; maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, so strojmi pre domácnosť, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť poskytované obchodnými domami; sprostredkovanie predplatného pre maloobchodné tovary; príjem objednávok podporovaný počítačom; online-zásielkové služby; sprostredkovanie predplatného pre informačné balíky; sprostredkovanie predplatného pre knihy, časopisy, noviny alebo komiksové brožúry; elektronické spracovanie obchodných objednávok; telefonické prijímanie objednávok (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; zákaznícka reklama; prieskum trhu vo vzťahu k vernosti zákazníkov; podpora predaja (pre tretie osoby) pomocou vernostných zákazníckych programov; odporúčací marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí.
36 - Poisťovníctvo; finančníctvo; finančné transakcie; realizácia finančných transakcií s kreditnými kartami; vydávanie debetných kariet; vydávanie kreditných kariet; vydávanie cestovných šekov; bankové prevody; záložné pôžičky; sprostredkovanie (maklérstvo); inkasovanie pohľadávok; vyberanie nájomného; faktoring; finančné poradenstvo; pôžičky (finančné úvery); domáce bankovníctvo (home banking); sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností; investičné služby; zdravotné poistenie; sprostredkovanie úverových zmlúv; finančný lízing; životné poistenie; organizovanie dobročinných zbierok; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; finančné záruky; úrazové poistenie; prenájom kancelárskych priestorov; prenájom bytov; sprostredkovanie poistení poistenia; správcovstvo majetku; prenájom nehnuteľností; poradenstvo v oblasti poisťovníctva; sprostredkovanie bytov; organizovanie zbierok prostredníctvom zábavných podujatí; poskytovanie informácií v oblasti verejnoprospešných darovacích zbierok; organizovanie dobročinných zbierok; vydávanie predplatených darčekových kariet; vydávanie zľavových kupónov v rámci programu viazanosti zákazníkov; spracovanie platieb zákazníckymi kartami; poskytovanie platobných možností pomocou elektronického terminálu ovládaného zákazníkom v maloobchodných predajniach (finančné služby).
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; prekladateľské služby; nahrávanie videopások; informácie o voľnočasových aktivitách; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); detské škôlky (vzdelávanie); služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskytovanie športovísk; varietné predstavenia; služby zábavných parkov; koučovanie (vzdelávanie); koučovanie v oblasti financií; služby zábavných umelcov; školské služby (vzdelávanie); organizovanie športových podujatí spojených s udeľovaním cien; organizovanie živých vystúpení; fotografické reportáže; televízna zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; filmová tvorba; premietanie kinematografických filmov; fotografovanie; hazardné hry (herne); vydávanie textov okrem reklamných; služby orchestrov; hudobná tvorba; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie spoločenských podujatí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích súťaží spojených s udeľovaní cien; organizovanie zábavných alebo vzdelávacích súťaží prostredníctvom internetu; rozhlasová zábava; školenia v oblasti manažmentu projektov; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie workshopov (vzdelávanie); organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom športovísk; vydávanie kníh; tvorba videofilmov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie obežníkov.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; aktualizovanie a údržba počítačového softvéru; aktualizovanie a údržba počítačových programov; aktualizovanie domovských stránok pre tretie osoby; aktualizovanie softvéru smartfónov; aktualizovanie softvéru pre spracovanie údajov; aktualizovanie softvéru komunikačných systémov; zákazkové vyhotovenie počítačových programov softvéru a kódov pre vyhotovenie webových stránok na internete; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); tvorba počítačových programov; poradenstvo v oblasti vývoja produktov a zlepšovania kvality softvéru; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poradenstvo v oblasti navrhovania a vývoja počítačových programov; poradenstvo v oblasti počítačových technológií a softvéru; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru pre tlač; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru pre zverejnenie; poradenské služby v oblasti počítačového softvéru pre grafiky; poradenské služby v oblasti použitia počítačového softvéru; poradenské služby v oblasti počítačového programovania; poradenské služby v oblasti stvárňovania a návrhu webových stránok pre E-Commerce; poradenské služby v oblasti tvorby domovských stránok a internetových stránok; poradenské služby v oblasti tvorby a navrhovania webových stránok; počítačové programovanie; počítačové programovanie pre spracovanie údajov; inštalácie počítačového softvéru; vývoj programov počítačového spracovania údajov; navrhovanie a údržba programov počítačového spracovania údajov; navrhovanie počítačových databáz; vývoj aplikačného softvéru pre poskytovanie multimediálnych tém; vývoj počítačových programov pre systémy registračných pokladníc; programovanie softvéru pre internetové platformy; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre riadenie procesov; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre logistiku, manažment dodávateľských reťazcov a portály E-Business; navrhovanie a vývoj počítačového softvéru pre čítanie, prenos a usporiadanie údajov; inštalácie, aktualizovanie a údržba počítačových programov na spracovanie údajov; inštalácie a údržba počítačového softvéru; programovanie softvéru pre platformy E-Commerce; poradenské a informačné služby v oblasti návrhu a vývoja počítačových periférnych zariadení; poradenské a informačné služby v oblasti návrhu navrhovania a vývoja počítačového hardvéru; zákazkové navrhovanie počítačového hardvéru; návrh a vývoj architektúry počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti poskytovania softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenské služby v oblasti cloud computing aplikácií a sietí; služby poskytovateľov cloud hosting služieb; počítačové služby v súvislosti s elektronickým ukladaním údajov; online poskytovanie nesťahovateľného softvéru (služby poskytovateľa ASP); hosting softvérových aplikácií; hosting digitálnych tém na internete; hosting platforiem E-Commerce na internete; hosting digitálnych tém online-denníkov a blogov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); hosťovanie na internetových portáloch; hosting multimediálnych aplikácií; hosting multimediálnych tém pre vzdelávacie účely; hosting multimediálnych tém pre zábavné účely; poskytovanie počítačovej infraštruktúry prostredníctvom internetu (IaaS); poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prevod (konverzia) počítačových programov a dát alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických na elektronické médiá; kopírovanie počítačových programov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Moja dm 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  dm drogerie markt, s.r.o.; Na pántoch 18, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  RNDr. Elena Dolanská - Patentová a známková kancelária; Krásnohorská 3029/3, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 3/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2020 8/2020 FG3M
 
POZ 700-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2019 186,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 700-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.04.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.04.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.04.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 19.06.2019 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.09.2019 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.09.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.01.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2020 Typ Odoslané
POZ 700-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku