Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 700-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  251027 
(151)  Dátum zápisu  08.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  08.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  700-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.04.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - chuťové prísady; káva; čaj; kakao; kávové náhrady.
32 - Minerálne vody; pramenité vody (nápoje); stolové vody (nápoje); ochutené vody (nápoje); limonády; šumivé nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy na výrobu nápojov; nealkoholické nápoje z minerálnych vôd; nealkoholické nápoje. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BIMBOO FRUTTA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mattoni 1873 a.s.; Horova 1361/3, 360 01 Karlovy Vary; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  TM & PATENT ATTORNEY NEUSCHL s.r.o.; Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2015 12/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 02.12.2019 12/2019 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.05.2020 05/2020 TC3M
 
POZ 700-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 700-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 10.04.2015 Typ Doručené
2 Oznámenie 22.04.2015 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.05.2015 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.05.2015 Typ Platba
5 Plná moc 25.05.2015 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 17.09.2015 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.2015 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 30.09.2015 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 09.10.2015 Typ Interné listy
10 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.03.2016 Typ Doručené
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.03.2016 Typ Doručené
12 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.03.2016 Typ Platba
13 Plná moc 08.03.2016 Typ Doručené
14 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 11.03.2016 Typ Platba
15 Plná moc 10.03.2016 Typ Doručené
16 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.03.2016 Typ Odoslané
17 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.03.2016 Typ Odoslané
18 Vyjadrenie k námietkam 03.06.2016 Typ Doručené
19 Vyjadrenie k námietkam 03.06.2016 Typ Doručené
20 rozhodnutie o zamietnutí námietok 09.12.2016 Typ Odoslané
21 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 09.12.2016 Typ Odoslané
22 Podanie rozkladu 10.01.2017 Typ Doručené
23 Podanie rozkladu 19.01.2017 Typ Doručené
24 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 27.02.2017 Typ Odoslané
25 predkladacia správa k rozkladu 24.02.2017 Typ Interné listy
26 vyžiadanie doplnenia rozkladu 16.03.2017 Typ Odoslané
27 Odpoveď na správu úradu 24.03.2017 Typ Doručené
27a Rozklad 24.03.2017 Typ Doručené
28 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 12.04.2017 Typ Odoslané
29 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 11.05.2017 Typ Doručené
30 všeobecný referátnik 31.05.2017 Typ Odoslané
31 Vyjadrenie k rozkladu 14.06.2017 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 26.03.2018 Typ Odoslané
33 Odpoveď na správu úradu 30.05.2018 Typ Doručené
33a Sprievodný list 30.05.2018 Typ Doručené
33b Plná moc 30.05.2018 Typ Doručené
34 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 20.08.2019 Typ Interné listy
35 protokol o rokovaní komisie 20.08.2019 Typ Interné listy
36 protokol o hlasovaní komisie 21.08.2019 Typ Interné listy
37 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 23.08.2019 Typ Odoslané
38 pokyn na zápis po zverejnení 03.10.2019 Typ Interné listy
39 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 08.11.2019 Typ Odoslané
40 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.03.2020 Typ Doručené
40a Výpis z obchodného registra 23.03.2020 Typ Doručené
41 dodatok k osvedčeniu OZ 01.04.2020 Typ Odoslané
POZ 700-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.03.2020 Mattoni 1873 a.s. Karlovarské minerální vody, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku