Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 70-2010
(111)  Číslo ochrannej známky  228049 
(151)  Dátum zápisu  19.07.2010 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.01.2020 
(210)  Číslo prihlášky  70-2010 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.01.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.04.2010 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 25, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ochranné helmy; ochranné masky; okuliare; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; požiarne hadice; hubice požiarnych hadíc; ochranné rukavice; ochranné tvárové štíty; tampóny do uší; zváračské prilby; hasiace prístroje.
25 - Nepremokavý odev; oblečenie; protišmykové pomôcky na obuv; odevy; pracovné plášte; rukavice; rukávniky; topánky; tričká; vesty; zástery.
45 - Inšpekcia tovární kvôli bezpečnosti; poradenstvo v oblasti bezpečnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.03, 26.03.06, 26.11.01, 26.11.12, 27.05.03, 27.05.11, 29.01.01, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HABALA, s.r.o.; Košovská cesta 28, 971 01 Prievidza; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.01.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.04.2010 04/2010 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2010 09/2010 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2020 02/2020 ND3M
 
POZ 70-2010
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 70-2010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.01.2010 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 20.01.2010 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.02.2010 Typ Platba
3 výsledok rešerše 02.02.2010 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 23.02.2010 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.08.2010 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.05.2019 Typ Doručené
7 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.11.2019 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.11.2019 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.12.2019 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2019 Typ Odoslané
POZ 70-2010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku