Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 699-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258481 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  699-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.03.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér (nahraté počítačové programy) na správu a manažment ponúk, správu predplatného a distribúciu zamestnávateľských benefitov; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné) na správu a manažment ponúk, správu predplatného a distribúciu zamestnávateľských benefitov; platformy počítačového softvéru, nahrané alebo na stiahnutie na správu a manažment ponúk, správu predplatného a distribúciu zamestnávateľských benefitov.
35 - Online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb na správu a manažment ponúk, správu predplatného a distribúciu zamestnávateľských benefitov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti formou ponúk, predplatného a zamestnávateľských benefitov.
42 - Poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS) vo vzťahu k správe a manažmentu ponúk, správe predplatného a distribúcii zamestnávateľských benefitov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 26.04.98, 26.04.10, 26.04.24, 26.11.08, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TurnOnline.biz s. r. o.; Antolská 3721/4, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.03.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 699-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.04.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 699-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 25.03.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 25.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.03.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.05.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 699-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku