Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 699-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252558 
(151)  Dátum zápisu  15.06.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.06.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  699-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.03.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; softvér; softvér pre prevádzku online-obchodov; softvér pre hodnotenie správania zákazníkov v online obchodoch; softvér pre počítačové hry; sťahovateľné aplikácie na použite v mobilných zariadenia; sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; elektronické databázy nahraté na nosičoch údajov; počítačové softvérové platformy; počítačové softvérové aplikácie; sťahovateľné počítačové programy; softvér pre tablety; počítačový softvér na odhad nákladov; počítačový softvér na spracovanie údajov; počítačový softvér na manažment dokumentov; sťahovateľný počítačový softvér pre prenos údajov; sťahovateľný počítačový softvér na spravovanie údajov; počítačový softvér pre elektronické informačné tabule; počítačové programy pre elektronické systémy registračných pokladní; počítačové programy pre manažment projektov; počítačový softvér na spracovanie finančných transakcií; počítačový softvér na aplikáciu a integráciu databáz; vedecké prístroje a nástroje; navigačné prístroje a nástroje pre lodnú dopravu; geodetické, fotografické, kinematografické, optické prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na váženie a meranie; signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; počítacie stroje; magnetické nosiče údajov; počítače; CD; DVD; digitálne záznamové médiá; elektronické etikety; prístroje na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; audiovizuálne vyučovacie prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje; nahraté CD; nahraté médiá; prístroje na kódovanie údajov; dekódovacie prístroje; digitálne prístroje na spracovanie signálov; digitálne počítačové vstupné a výstupné skenery; digitálne procesory hlasových signálov; bezdrôtové klávesnice; elektrické dekódovacie prístroje; elektronické dekodéry; elektronické interaktívne tabule (whiteboards); elektronické kódovacie prístroje; elektronické notebooky; notebooky (prenosné počítače); snímače čiarových kódov; odmagnetizovacie prístroje magnetických pások; kódovacie a dekódovacie prístroje a nástroje; viacfunkčné klávesnice (počítačový hardvér); optické kódovacie prístroje; prístroje na rozpoznávanie hlasu; hlasové procesory; procesory hovorených signálov; klávesnice; myši (periférne zariadenia počítačov); časti a súčasti počítačov; počítačové káble; počítačové čipy; počítačové diskety; počítačové servery; počítačový hardvér; počítačové obrazovky; mikropočítače; prenosné počítače; počítačové dotykové obrazovky; monitory (počítačový hardvér); touchpady pre počítače; obaly na počítače a tablety; elektronické dokovacie stanice počítačový hardvér pre telekomunikácie; elektronické agendy; elektronické kalendáre; optické kompaktné disky; audiovizuálne kompaktné disky; disketové jednotky počítačový hardvér; skenery (zariadenia na spracovanie dát); USB-kľúče; mincové mechanizmy; registračné pokladnice; elektronické platobné terminály; prístroje na triedenie peňazí; terminály registračných pokladní; elektronické registračné pokladne; stroje na počítanie a triedenie peňazí; čítačky čiarových kódov; svetelné reklamné tabule; kódované zákaznícke kreditné karty; magneticky kódované zákaznícke karty; softvér pre manažment vzťahu so zákazníkom [CRM]; počítačový komunikačný softvér pre prístup zákazníkov k informáciám o účte a pre realizáciu transakcií zákazníkom.
16 - Papier; lepenka, kartón; fotografie; písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; písacie potreby; kresliarske potreby a potreby pre výtvarných umelcov; učebné a vyučovacie pomôcky; plastové fólie a vrecká na balenie; tlačiarenské typy (písmená a číslice); typy (tlačové písmo), štočky; štetce; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); papierové alebo plastové vrecká na odpadky; odličovacie papierové obrúsky; zoraďovače (kancelárske potreby); albumy; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); atlasy; nálepky alebo samolepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; sponky na bankovky; podložky pod pivové poháre; obrazy; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; útržkové bloky; poštové známky; písací papier; brožúry; knihy; opierky na knihy; kancelárske sponky; obaly na dokumenty; tlačené vstupenky; papierové alebo lepenkové etikety; papierové stolové vlajky; papierové trojcípe vlajočky; škatule s farbami (školské pomôcky); papierové alebo lepenkové obaly na fľaše korekčné laky (kancelárske potreby); letáky; tlačivá (formuláre); tlače (rytiny); frankovacie stroje na kancelárske použitie; zemské glóbusy; blahoprajné pohľadnice; gumičky (kancelárske potreby); príručky; zošívačky (kancelárske potreby); obaly na doklady; obaly na súpravy písacích potrieb; kalendáre; nákupné karty (nie na hranie); katalógy; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; zariadenia na paspartovanie fotografií; vrecká do mikrovlnných rúr; kopírovací papier (papiernický tovar); papierové podbradníky; záložky do kníh; kancelárske dierkovače; plastové bublinové fólie (na balenie); maliarske štetce; rysovacie perá; zápisníky; šanóny a krúžkové zaraďovače (kancelárske potreby); papierové vrecká a vrecia na balenie; papierové utierky na tvár; papierové uteráky; papierové pásky, iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; papierové servítky; papierové vreckovky; pergamenový papier; plagáty; stolové prestieranie z papiera; pohľadnice; prospekty; gumy na gumovanie; pripináčiky; papierové alebo kartónové škatule; písanky; podložky na písanie; stojany na fotografie; pečiatky; atramenty; papierové obrusy toaletný papier; papierové podložky; kartónové obaly; výkresy; časopisy; noviny; tlačené reklamné materiály; papierové alebo kartónové reklamné štíty (banery); tlačené reklamné tabule z papiera; tlačené reklamné tabule z lepenky; plastové nákupné tašky.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizovanie reklamných materiálov; obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri pradení podnikov; personálne poradenstvo; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; účtovníctvo; elektronické spracovanie údajov; reklamné agentúry; dražby; prepisovanie správ (kancelárske práce); služby poskytované pri premiestňovaní podnikov; zostavovanie štatistík; poskytovanie informácií pri príprave a realizácii obchodných transakcií; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; televízna reklama; fotokopírovacie služby; vydávanie reklamných textov; pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); grafická úprava tlačovín na reklamné účely; príprava miezd a výplatných listín; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; vzťahy s verejnosťou (public relations); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; subdodávateľské služby (obchodné služby); nábor zamestnancov; výber zamestnancov pomocou psychologických testov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; služby porovnávania cien; tvorba reklamných filmov; rozhlasová reklama; aranžovanie výkladov; sekretárske služby; vyhľadávanie sponzorov; zoraďovanie údajov v počítačových databáz; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); telemarketing; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; rozširovanie reklamných inzerátov; písanie reklamných textov; podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom kancelárskych strojov a zariadení; predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); rozširovanie vzoriek tovarov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; predvádzanie tovarov; reklama pomocou reklamných prospektov; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami; veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami prostredníctvom internetu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami prostredníctvom zasielateľského obchodu a katalógového zásielkového predaja alebo telešopingu; obchodné sprostredkovanie veľkoobchodných a maloobchodných služieb s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami; obchodné sprostredkovanie veľkoobchodných a maloobchodných služieb s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, s palivami (pohonnými hmotami), s farmaceutickými prípravkami, s hygienickými výrobkami, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť, so stavebnými materiálmi, so zariadeniami pre prenos a reprodukciu zvuku a nosičmi údajov, s počítačovým softvérom, s periférnymi zariadeniami počítačov, so sanitárnymi zariadeniami, s vozidlami, s časťami a súčasťami vozidiel, so zábavnou pyrotechnikou, s hodinami, s hudobnými nástrojmi, s papiernickým tovarom a písacími potrebami, s kancelárskymi potrebami, s brašnárskym a sedlárskym tovarom, s nábytkom, s kobercami, s odevmi, s obuvou, s hračkami, so športovými potrebami, s potravinami, s nápojmi, s poľnohospodárskymi výrobkami, so záhradkárskymi výrobkami, s lesníckymi výrobkami, s tabakovými výrobkami prostredníctvom internetu; administratívne spracovanie obchodných objednávok v rámci služieb zasielateľstiev; obchodné poradenstvo v otázkach vedenia firmy vo vzťahu k stratégii, marketingu, výrobe, personálu a maloobchodu; prenájom reklamných plôch v internete; rozširovanie reklamy prostredníctvom internetu; podpora predaja zadaním bodov pre používanie kreditných kariet; podpora predaja (pre tretie osoby) distribúciou a spravovaním zákazníckych kariet; prenájom predajných stánkov; maloobchodné služby s podlahovými krytinami, so zariadeniami na zásobovanie vodou, s taškami, s učebnými pomôckami, s čistiacimi prostriedkami, so smartfónmi, s inteligentnými hodinkami, s tkaninami, s pokrývkami hlavy, so záhradníckymi produktami, so svietidlami, s nástrojmi na meranie času, s liečivými prípravkami na ošetrovanie zvierat, s drobným železiarskym tovarom, s dáždnikmi, so šijacimi potrebami, s priadzami, s kuchynskými prístrojmi, s výživovými doplnkami, s kuchynskými riadmi, s krmivami, so športovými potrebami, so zariadeniami na opaľovanie, s príbormi, s hrami, s počítačovým hardvérom, s počítačovým softvérom, s jednorázovými papierovými výrobkami, so sanitárnymi zariadeniami, so slávnostnými dekoráciami, s prenosnými počítačmi, so stiahnuteľnými hudobnými databázami, s veterinárnymi nástrojmi, s veterinárnymi prístrojmi, s diétnymi látkami, s audiovizuálnymi prístrojmi, s medicínskymi nástrojmi, so záhradníckymi prístrojmi, s navigačnými prístrojmi, so stiahnuteľnými elektronickými publikáciami, s ohrievačmi , s chladiacimi prístrojmi, s prístrojmi na fyzikálnu terapiu, s prístrojmi na varenie a dusenie potravín, s chemikáliami pre poľnohospodárstvo; maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami prostredníctvom internetu; maloobchodné služby s prípravkami na výrobu nápojov; maloobchodné služby s kozmetickými prípravkami, s toaletnými prípravkami, so strojmi pre domácnosť, s ručnými nástrojmi, s elektrickými a elektronickými prístrojmi pre domácnosť poskytované obchodnými domami; sprostredkovanie predplatného pre maloobchodné tovary; príjem objednávok podporovaný počítačom; online-zásielkové služby; sprostredkovanie predplatného pre informačné balíky; sprostredkovanie predplatného pre knihy, časopisy, noviny alebo komiksové brožúry; elektronické spracovanie obchodných objednávok; telefonické prijímanie objednávok (pre tretie osoby); správa spotrebiteľských vernostných programov; zákaznícka reklama; prieskum trhu vo vzťahu k vernosti zákazníkov; podpora predaja (pre tretie osoby) pomocou vernostných zákazníckych programov; odporúčací marketing; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie televíznych programov; vysielanie rozhlasových programov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie diskusných fór on-line; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; komunikačné služby prostredníctvom počítačových terminálov; telefonická komunikácia; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; hlasová odkazová služba; prenos digitálnych súborov; online posielanie pohľadníc; posielanie správ; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie prístupu k údajom prostredníctvom internetu; poskytovanie prístupu k webovým blogom; poskytovanie užívateľského prístupu k informáciám v internete; poskytovanie užívateľského prístupu k internetovým platformám; poskytovanie užívateľského prístupu k internetovým portálom; poskytovanie prístupu k platforme e-commerce v internete; služby elektronickej emailovej schránky.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; prekladateľské služby; nahrávanie videopások; informácie o voľnočasových aktivitách; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); detské škôlky (vzdelávanie); služby múzeí (prehliadky, výstavy); poskytovanie športovísk; varietné predstavenia; služby zábavných parkov; koučovanie (vzdelávanie); koučovanie v oblasti financií; služby zábavných umelcov; školské služby (vzdelávanie); organizovanie športových podujatí spojených s udeľovaním cien; organizovanie živých vystúpení; fotografické reportáže; televízna zábava; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; filmová tvorba; premietanie kinematografických filmov; fotografovanie; hazardné hry (herne); vydávanie textov okrem reklamných; služby orchestrov; hudobná tvorba; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; organizovanie spoločenských podujatí; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie kultúrnych a vzdelávacích súťaží spojených s udeľovaní cien; organizovanie zábavných alebo vzdelávacích súťaží prostredníctvom internetu; rozhlasová zábava; školenia v oblasti manažmentu projektov; divadelné predstavenia; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie workshopov (vzdelávanie); organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; prenájom kinematografických prístrojov; prenájom športovísk; vydávanie kníh; tvorba videofilmov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; vydávanie obežníkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  moja dm-App 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  dm drogerie markt, s.r.o.; Na pántoch 18, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  RNDr. Elena Dolanská - Patentová a známková kancelária; Krásnohorská 3029/3, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.03.2020 3/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2020 8/2020 FG3M
 
POZ 699-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2019 206,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 699-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.04.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.04.2019 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.04.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.04.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.04.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 19.06.2019 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.09.2019 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 17.09.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 30.01.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2020 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.06.2020 Typ Odoslané
POZ 699-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku