Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 698-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200465 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  698-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.01.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Farby, riedidlá, laky, moridlá, farbivá, ochranné prostriedky proti hrdzi a poškodeniu dreva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TERMO-COLOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rafaj Jozef, Ing.; , 018 64 Košeca; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.03.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2002 07/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.01.2003 01/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.09.2011 09/2011 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 10.11.2021 21/2021 MA3M
 
POZ 698-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 698-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 02.03.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 08.03.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 23.03.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.03.2001 Typ Platba
5 výsledok rešerše 15.01.2002 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.01.2002 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 25.03.2002 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 02.04.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.10.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 08.03.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.03.2011 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.05.2011 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.05.2011 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 07.06.2011 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 16.06.2011 Typ Doručené
16a Plná moc 16.06.2011 Typ Doručené
17 všeobecný referátnik 23.06.2011 Typ Odoslané
18 Plná moc 20.06.2011 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.06.2013 Typ Doručené
21 všeobecný referátnik 03.07.2013 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.07.2013 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
24 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.07.2020 Typ Doručené
25 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
26 vyžiadanie poplatku za obnovu 10.03.2021 Typ Odoslané
27 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 21.04.2021 Typ Odoslané
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.08.2021 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.09.2021 Typ Odoslané
30 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 15.10.2021 Typ Odoslané
POZ 698-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 16.09.2013 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku