Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 697-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233395 
(151)  Dátum zápisu  12.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.04.2021 
(210)  Číslo prihlášky  697-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov, príchute na výrobu nápojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s nealkoholickými nápojmi; služby v oblasti reklamy a prezentácie produktov z oblasti nápojov a gastronómie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BUTTERFLY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  COFFEA Drinks, s.r.o.; Koperníkova 15, 917 01 Trnava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.04.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 697-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 697-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 18.04.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 06.05.2011 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.05.2011 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.05.2011 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.05.2011 Typ Platba
6 výsledok rešerše 30.06.2011 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.01.2012 Typ Odoslané
8 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 19.04.2012 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie POZ 01.06.2012 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.10.2012 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2021 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.03.2021 Typ Odoslané
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2021 Typ Odoslané
POZ 697-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku