Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 697-2009
(111)  Číslo ochrannej známky  226536 
(151)  Dátum zápisu  11.12.2009 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.05.2019 
(210)  Číslo prihlášky  697-2009 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.05.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.09.2009 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.02.2010 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagáty, prospekty, fotografie, knižné záložky, nálepky, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály, reklamné materiály z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamy a propagácie, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, odborné obchodné poradenstvo, obchodné sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti.
41 - Vydavateľská činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BigMedia, spol. s r.o.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Nikola Kubová, BigMedia, spol. s r.o.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.09.2009 09/2009 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.02.2010 02/2010 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2018 07/2018 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.04.2019 04/2019 ND3M
 
POZ 697-2009
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 697-2009
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 11.05.2009 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 11.05.2009 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 11.05.2009 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.06.2009 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2009 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.06.2009 Typ Interné listy
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 01.07.2009 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 01.07.2009 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.12.2009 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2011 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 04.08.2011 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.08.2011 Typ Doručené
9a Plná moc 04.08.2011 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.04.2018 Typ Doručené
12a Sprievodný list 10.04.2018 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.04.2018 Typ Doručené
13a Plná moc 12.04.2018 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 08.06.2018 Typ Odoslané
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.01.2019 Typ Doručené
15a Plná moc 25.01.2019 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 13.02.2019 Typ Odoslané
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2019 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2019 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.02.2021 Typ Doručené
19a Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Typ Doručené
20 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 08.04.2021 Typ Odoslané
21 Odpoveď na správu úradu 17.05.2021 Typ Doručené
21a Plná moc 17.05.2021 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 20.05.2021 Typ Odoslané
POZ 697-2009
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2011 BigMedia, spol. s r. o. BigMedia, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.10.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2018 BigMedia, spol. s r.o. BigMedia, spol. s r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 19.05.2021 Ing. Nikola Kubová, BigMedia, spol. s r.o. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku