Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69576
(111)  Číslo ochrannej známky  175718 
(151)  Dátum zápisu  18.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69576 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo, ľahké pivo a ležiaky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 24.11.25, 26.11.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar HOLBA, a. s.; Pivovarská ul. 261, 788 33 Hanušovice, okres Šumperk; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 10.09.2002 9/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
POZ 69576
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.05.2005 200,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 04.08.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.08.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69576
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Spis Praha 25.06.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.07.1995 Typ Odoslané
Plná moc 08.08.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.08.1995 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.03.1997 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 30.10.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.02.1999 Typ Odoslané
Plná moc 15.02.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.02.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.04.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.04.2005 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 27.04.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.05.2005 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 01.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.08.2006 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.08.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 25.06.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.06.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.07.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Odoslané
POZ 69576
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa MORAVSKOSLEZSKÉ PIVOVARY PŘEROV, a.s.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku