Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69461
(111)  Číslo ochrannej známky  180031 
(151)  Dátum zápisu  17.03.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.06.2022 
(210)  Číslo prihlášky  69461 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.12.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Motory s vnútorným spaľovaním a ich časti na použitie v priemysle, poľnohospodárstve, záhradníctve, námorníctve (s výnimkou pozemných vozidiel).
12 - Motory s vnútorným spaľovaním a ich časti na pozemné vozidlá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.05.18 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BRIGGS & STRATTON, LLC; 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.12.1997 12/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.1998 6/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 10.09.2002 9/2002 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.05.2012 5/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 5/2012 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 27.04.2022 8/2022 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.07.2022 13/2022 ND3M
 
POZ 69461
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.06.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.02.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2012 6,50 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2022 15,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 27.05.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69461
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc Typ Doručené
Plná moc Typ Doručené
Plná moc Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Doklad Typ Doručené
Plná moc 29.09.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.10.1993 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 10.12.1993 Typ Doručené
Doklad 10.12.1993 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.01.1994 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.11.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 09.11.1994 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.07.1997 Typ Odoslané
Plná moc 19.09.1997 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 25.09.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.03.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 18.06.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.06.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.06.2002 Typ Platba
Plná moc 27.06.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 24.07.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.02.2012 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2012 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2012 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.03.2012 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 14.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 14.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 14.02.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.02.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 17.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.03.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.05.2022 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 22.06.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 23.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.06.2022 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.06.2022 Typ Odoslané
Oznámenie inde neuvedené 28.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.06.2022 Typ Doručené
POZ 69461
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.03.2012 BRIGGS & STRATTON CORPORATION, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Wisconsin BRIGGS & STRATTON CORPORATION, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Wisconsin
2 Prevod majiteľa 28.03.2022 BRIGGS & STRATTON, LLC BRIGGS & STRATTON CORPORATION, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Wisconsin
3 Zápis alebo zmena zástupcu 28.03.2022 ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku