Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 694-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  694-2020 
(220)  Application Date  23.03.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.07.2020 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 39, 41, 43 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; dekorovanie a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; podpora predaja tovarov (pre tretie osoby) prostredníctvom katalógu; marketing; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklama a inzertné služby prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti reklamy; služby riadenia ľudských zdrojov v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; sprostredkovanie reštauračných (stravovacích) a kaviarenských služieb; sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, v penziónoch, v turistických a v prázdninových táboroch, v ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie služieb v oblasti správy nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; služby splátkového predaja; zmenárenské služby; služby úverového financovania predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu; účtovníctvo; služby hotovostných kariet; poisťovníctvo v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné skladovanie a doručovanie nábytku, zariadenia pre domácnosť a interiérového dekoračného tovaru pre domácnosť; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o dopravnej premávke; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie turistickej dopravy; organizovanie ciest; turistické prehliadky (doprava); sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a dopravných prostriedkov; výletné lode (služby); záchranné služby v doprave; služby turistických kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy; sprevádzanie turistov; služby cestovných kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, katalógov, novín a periodických publikácií (okrem reklamných); požičiavanie a distribúcia videofilmov; premietanie kinematografických filmov; zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiavanie videopások; vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov zameraných na nábytok, na zariadenie pre domácnosť a na interiérový dekoračný tovar pre domácnosť (nie na reklamné účely); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy.
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; penziónov rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.16, 26.01.24, 26.01.10, 07.01.24, 24.15.01, 29.01.04, 27.05.19, 05.01.16, 14.03.13 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Obchodný dom Bratislava, s.r.o.; Framborská 12, Žilina 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2020 7/2020 BA3M
 
POZ 694-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2020 116,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.10.2020 25,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 694-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.03.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 23.03.2020 Type Delivered
Sprievodný list 23.03.2020 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 25.03.2020 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.04.2020 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2020 Type Payment
výsledok rešerše 17.04.2020 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.05.2020 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 03.06.2020 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 04.06.2020 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.09.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Type Delivered
Odôvodnenie námietok 21.09.2020 Type Delivered
Plná moc 21.09.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.09.2020 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 15.10.2020 Type Sent document
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.11.2020 Type Payment
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 02.11.2020 Type Sent document
Urgencia 18.03.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.03.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 24.03.2021 Type Sent document
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 13.07.2021 Type Sent document
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.07.2021 Type Delivered
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 16.07.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.07.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 19.07.2021 Type Sent document
Doplnenie materiálov 19.07.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 19.07.2021 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 29.07.2021 Type Delivered
Plná moc 29.07.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 29.07.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 30.07.2021 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 02.08.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 09.08.2021 Type Sent document
Podanie rozkladu 24.08.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 24.08.2021 Type Delivered
Plná moc 24.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Type Delivered
Sprievodný list 24.08.2021 Type Delivered
predkladacia správa k rozkladu 31.08.2021 Type Internal Letter
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 31.08.2021 Type Sent document
všeobecný referátnik 13.09.2021 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 01.10.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Type Delivered
Sprievodný list 01.10.2021 Type Delivered
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 07.10.2021 Type Sent document
Vyjadrenie k rozkladu 02.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Type Delivered
Sprievodný list 02.11.2021 Type Delivered
Žiadosť inde neuvedená 05.01.2022 Type Delivered
Odôvodnenie žiadosti 05.01.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 05.01.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 10.01.2022 Type Sent document
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 13.01.2022 Type Internal Letter
protokol o rokovaní komisie 13.01.2022 Type Internal Letter
protokol o hlasovaní komisie 13.01.2022 Type Internal Letter
Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 14.01.2022 Type Sent document
Urgencia 18.01.2022 Type Delivered
Odôvodnenie žiadosti 18.01.2022 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.01.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 31.01.2022 Type Sent document
Vyjadrenie k námietkam 31.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 31.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o informáciu 12.08.2022 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 19.09.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 20.09.2022 Type Sent document
POZ 694-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku