Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 694-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  694-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39, 41, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; dekorovanie a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; obchodné sprostredkovateľské služby; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; podpora predaja tovarov (pre tretie osoby) prostredníctvom katalógu; marketing; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklama a inzertné služby prostredníctvom telefonickej komunikácie alebo internetu; poskytovanie informácií v oblasti reklamy; služby riadenia ľudských zdrojov v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; sprostredkovanie reštauračných (stravovacích) a kaviarenských služieb; sprostredkovanie hotelierskych služieb; sprostredkovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, v penziónoch, v turistických a v prázdninových táboroch, v ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie služieb v oblasti správy nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; služby splátkového predaja; zmenárenské služby; služby úverového financovania predaja; vydávanie kreditných kariet; služby finančného manažmentu; účtovníctvo; služby hotovostných kariet; poisťovníctvo v oblasti maloobchodných a veľkoobchodných služieb s nábytkom, so zariadením pre domácnosť a s interiérovým dekoračným tovarom pre domácnosť.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovarov; dovoz, doprava; doručovanie tovarov; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné skladovanie a doručovanie nábytku, zariadenia pre domácnosť a interiérového dekoračného tovaru pre domácnosť; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o dopravnej premávke; rezervácie dopravy; rezervácie miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie turistickej dopravy; organizovanie ciest; turistické prehliadky (doprava); sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a dopravných prostriedkov; výletné lode (služby); záchranné služby v doprave; služby turistických kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy; sprevádzanie turistov; služby cestovných kancelárií v oblasti organizovania ciest a dopravy.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); vydávanie textov (okrem reklamných); vydávanie časopisov, katalógov, novín a periodických publikácií (okrem reklamných); požičiavanie a distribúcia videofilmov; premietanie kinematografických filmov; zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; požičiavanie videopások; vydávanie kníh, revue a magazínov, časopisov zameraných na nábytok, na zariadenie pre domácnosť a na interiérový dekoračný tovar pre domácnosť (nie na reklamné účely); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy.
43 - Bary (služby); rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); reštauračné (stravovacie) služby; samoobslužné reštaurácie; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; penziónov rezervácie ubytovania v penziónoch; rezervácie prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.01.24, 26.01.10, 07.01.24, 24.15.01, 29.01.04, 27.05.19, 05.01.16, 14.03.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Obchodný dom Bratislava, s.r.o.; Framborská 12, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2020 7/2020 BA3M
 
POZ 694-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2020 116,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 29.10.2020 25,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 694-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 23.03.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.03.2020 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.03.2020 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.04.2020 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.04.2020 Typ Platba
výsledok rešerše 17.04.2020 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.05.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.06.2020 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 04.06.2020 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 21.09.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Dôkazy, o ktoré sa odôvodnenie námietok opiera 21.09.2020 Typ Doručené
Odôvodnenie námietok 21.09.2020 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 15.10.2020 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 02.11.2020 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 02.11.2020 Typ Odoslané
Urgencia 18.03.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 18.03.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 24.03.2021 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 13.07.2021 Typ Odoslané
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 15.07.2021 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 16.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.07.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 19.07.2021 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 19.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.07.2021 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 29.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 29.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 29.07.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 30.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 02.08.2021 Typ Doručené
všeobecný referátnik 09.08.2021 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 24.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 24.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 24.08.2021 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 31.08.2021 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 31.08.2021 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 13.09.2021 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 01.10.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 01.10.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 01.10.2021 Typ Doručené
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 07.10.2021 Typ Odoslané
Vyjadrenie k rozkladu 02.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.11.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 05.01.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 05.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 05.01.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 10.01.2022 Typ Odoslané
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 13.01.2022 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 13.01.2022 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 13.01.2022 Typ Interné listy
Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 14.01.2022 Typ Odoslané
Urgencia 18.01.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie žiadosti 18.01.2022 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 31.01.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.01.2022 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 31.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 31.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 12.08.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 19.09.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 694-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku