Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 694-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234011 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  694-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Osivá, sadivá a poľnohospodárske plodiny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, semená, rastliny, živé zvieratá, krmivá a kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat patriace do tejto triedy.
35 - Reklama, marketing; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s poľnohospodárskymi rastlinnými komoditami, sadivami, osivami, poľnohospodárskymi produktmi; sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi rastlinnými komoditami, sadivami, osivami, poľnohospodárskymi produktmi.
42 - Výskumná, vývojová a s tým súvisiaca poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  OSEVA Slovakia 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OSEVA, a.s.; Potoční 1436, 696 81 Bzenec; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Magdaléna Bachratá - BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Patentová a známková kancelária; Hornozelenická 387/17, Zálesie 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2012 10/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2013 3/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 694-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 694-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2012 Typ Doručené
Plná moc 15.05.2012 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.06.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 26.07.2012 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 26.07.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 06.08.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
POZ 694-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku