Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 693-93
(111)  Číslo ochrannej známky  176771 
(151)  Dátum zápisu  04.04.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  693-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.05.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Technické prostriedky výpočtovej techniky, programové prostriedky výpočtovej techniky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BEESOFT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kocák Eugen, Ing.; Sitnianska 5, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.1996 7/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 05.08.2003 8/2003 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
 
POZ 693-93
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.05.2003 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.05.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 693-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
výsledok rešerše Typ Interné listy
výsledok rešerše Typ Interné listy
Prihláška OZ 18.05.1993 Typ Doručené
F0011 Popl. za prihlášku 10.06.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 27.03.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.05.2003 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2003 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.09.2022 Typ Doručené
POZ 693-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku