Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69229
(111)  Číslo ochrannej známky  171575 
(151)  Dátum zápisu  07.12.1992 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69229 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 06, 10, 20, 21, 26 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (6,10,20,21,26) Bytové a nábytkové kovania, pletacie ihlice a háčkovadlá, akupunktúrne ihly, škárovacie kríže na obklady, kúpelňové súpravy, príchytky a držiaky pre domácnosť a nábytok z plastov, káblové príchytky z plastov.
06 - Neuvedené
10 - Neuvedené
20 - Neuvedené
21 - Neuvedené
26 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  04.05.02, 14.03.11, 17.03.11, 27.05.11, 27.07.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dvořáček Jan, Ing.; Svobody 1011/II, 379 01 Třeboň; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  600492 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  07. 05. 1993 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  11.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 01.07.2003 07/2003 ND3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 04/2011 PC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.04.2011 04/2011 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 69229
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69229
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 dodatok k osvedčeniu OZ Typ Odoslané
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.12.2001 Typ Doručené
2a Doklad o prevode 04.12.2001 Typ Doručené
2b Plná moc 04.12.2001 Typ Doručené
3 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.12.2001 Typ Doručené
4 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2002 Typ Platba
5 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 17.05.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 31.05.2002 Typ Doručené
8 rozhodnutie o zastavení konania o prevode na návrh účastníka (§ 39 ods. 4 zákona č. 55/1997+577/2001Z.z.) 12.03.2003 Typ Odoslané
9 Urgencia 10.02.2003 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 12.05.2003 Typ Odoslané
11 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 26.06.2003 Typ Odoslané
12 vnútrospisový list 07.07.2003 Typ Interné listy
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2010 Typ Doručené
13a Doklad 30.11.2010 Typ Doručené
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.11.2010 Typ Doručené
14a Doklad o prevode/prechode 30.11.2010 Typ Doručené
14b Plná moc 30.11.2010 Typ Doručené
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2010 Typ Platba
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.12.2010 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.03.2011 Typ Odoslané
18 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.12.2011 Typ Platba
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.12.2011 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
21 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 69229
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 05.05.2003 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
2 Prevod majiteľa 17.02.2011 Pokorná Jana, Mgr. Pokorný Miloš
3 Prevod majiteľa 17.02.2011 Dvořáček Jan, Ing. Pokorná Jana, Mgr.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 17.02.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku