Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69207
(111)  Číslo ochrannej známky  173543 
(151)  Dátum zápisu  02.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69207 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Všetky druhy finančných služieb, najmä prevody peňazí vykonávané telegraficky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  WESTERN UNION 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Western Union Holdings, Inc.; 7001 East Belleview Avenue, Denver, CO 80237; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava 36; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.05.2012 05/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.04.2019 04/2019 TC3M
 
POZ 69207
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69207
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Osvedčenie 27.09.1994 Typ Doručené
2 Plná moc 27.09.1994 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.10.1994 Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 10.11.1994 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.04.1995 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zmenu adresy 03.03.1995 Typ Doručené
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.03.1995 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.04.1995 Typ Platba
10 vyžiadanie poplatku 02.10.1997 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.10.1997 Typ Platba
12 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 16.10.1997 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis prevodu 16.10.1997 Typ Interné listy
14 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.1998 Typ Odoslané
15 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2000 Typ Doručené
16 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
17 pokyn na zápis prevodu 30.05.2000 Typ Interné listy
18 dodatok k osvedčeniu OZ 09.08.2000 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2002 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2002 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2012 Typ Doručené
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.02.2012 Typ Doručené
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.02.2012 Typ Platba
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.02.2012 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.10.2018 Typ Doručené
27a Sprievodný list 15.10.2018 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Typ Doručené
29 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.12.2018 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 06.02.2019 Typ Doručené
30a Plná moc 06.02.2019 Typ Doručené
30b Sprievodný list 06.02.2019 Typ Doručené
31 Odpoveď na správu úradu 14.02.2019 Typ Doručené
31a Plná moc 14.02.2019 Typ Doručené
32 Doplnenie materiálov 04.03.2019 Typ Doručené
32a Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
33 dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.2019 Typ Odoslané
34 dodatok k osvedčeniu OZ 29.03.2019 Typ Odoslané
35 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Typ Doručené
POZ 69207
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa New Valley Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
New Valley Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York
First Financial Managment Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Georgia
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.03.2012 Western Union Holdings, Inc. Western Union Holdings, Inc.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.03.2019 Western Union Holdings, Inc. Western Union Holdings, Inc.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 21.03.2019 PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku