Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 692-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233727 
(151)  Dátum zápisu  12.12.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  692-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Publikácie (tlačoviny); tlačoviny; noviny; periodiká, časopisy (periodiká); kalendáre, trhacie kalendáre; prospekty; katalógy; obežníky; fotografie (tlačoviny).
35 - Obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 38 tohto zoznamu; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; public relations; reklama; reklamné agentúry; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné účely; zásielkové reklamné služby; rozširovanie, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie vzoriek tovaru; služby súvisiace s návrhom a úpravou reklamných materiálov patriace do tejto triedy; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; príprava inzertných stĺpcov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Kancelárie poskytujúce informácie o telekomunikačných službách; tlačové kancelárie; spravodajské agentúry; služby prenosu údajov a informácií prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov; telekomunikačné informácie; rozhlasové vysielanie; rádiové vysielanie; výzvy rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami; poradenské, konzultačné a informačné služby týkajúce sa uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  17.05.21, 26.02.01, 26.03.04, 26.07.09, 27.05.12, 27.05.03, 27.05.24, 27.01.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, žltá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.; Nám. Ľ. Štúra 1, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2012 9/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2013 2/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 692-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 692-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.04.2012 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.05.2012 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 03.05.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 25.06.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.07.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.07.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.07.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.01.2013 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 21.09.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 03.10.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.09.2021 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 09.09.2021 Typ Doručené
POZ 692-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2015 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku