Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69183
(111)  Číslo ochrannej známky  172502 
(151)  Dátum zápisu  25.05.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69183 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.08.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  42 - Predajná výstava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.02, 07.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INCHEBA, a. s.; Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Trokan Juraj JUDr., advokát; Šafárikovo nám. 4, 810 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.08.1994 08/1994 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.11.2002 11/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.11.2002 11/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
 
POZ 69183
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69183
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 10.06.1992 Typ Doručené
2 pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
3 Osvedčenie Typ Doručené
4 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.01.2002 Typ Doručené
4a Plná moc 15.01.2002 Typ Doručené
4b Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2002 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku 05.08.2002 Typ Odoslané
6 vyžiadanie poplatku 05.08.2002 Typ Odoslané
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.08.2002 Typ Platba
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2002 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2012 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 14.03.2012 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.03.2012 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 17.04.2012 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.10.2021 Typ Doručené
POZ 69183
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.09.2002 INCHEBA, a. s. Incheba, účastinná spoločnosť
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku