Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69173
(111)  Číslo ochrannej známky  177672 
(151)  Dátum zápisu  19.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69173 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 29, 30, 32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (29,30,32,33,35) Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny v konzervách; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilninové prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, koreniny, ľad na chladenie; pivo, ľahké pivá a ležiaky, alkoholické nápoje; obchodné zastúpenie, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a vykonávania obchodných operácií zameraných predovšetkým na export, reexport, viazané a kompenzačné obchody súvisiace najmä s uvedenými výrobkami, marketing, poradenská a informačná činnosť v uvedených oblastiach.
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené
32 - Neuvedené
33 - Neuvedené
35 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.12, 26.11.06, 26.04.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOFT, s. r. o.; Jána Stanislava 28/A, 841 05 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby  14.04.2003 
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 05/1997 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
3 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 05.10.2004 10/2004 MG3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 69173
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69173
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.1994 Typ Doručené
2 Doklad o podniku/podnikateľovi Typ Doručené
3 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 Urgencia 14.02.1997 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.1997 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.06.2002 Typ Doručené
8a Zoznam tovarov a služieb (SR) 10.06.2002 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.06.2002 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.06.2002 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.07.2002 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
12 Podanie návrhu na výmaz 14.04.2003 Typ Doručené
13 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 15.04.2003 Typ Platba
14 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 15.04.2003 Typ Platba
15 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 29.04.2003 Typ Odoslané
16a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.06.2003 Typ Doručené
16b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.06.2003 Typ Doručené
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.06.2003 Typ Platba
18 Vyjadrenie k výmazu 25.08.2003 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2003 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.05.2004 Typ Doručené
20a Plná moc 19.05.2004 Typ Doručené
21 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 19.05.2004 Typ Interné listy
22 protokol o rokovaní komisie 19.05.2004 Typ Interné listy
23 protokol o hlasovaní 19.05.2004 Typ Interné listy
24 rozhodnutie o návrhu na výmaz - vyhovuje sa čiastočne 08.06.2004 Typ Odoslané
25 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 28.06.2004 Typ Doručené
26 všeobecný referátnik 20.07.2004 Typ Odoslané
27 vnútrospisový list 22.07.2004 Typ Interné listy
28 vyhláška pre Vestník - čiastočný zánik 23.07.2004 Typ Interné listy
29 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2004 Typ Odoslané
30 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.04.2012 Typ Doručené
31 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2012 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku za obnovu 30.05.2012 Typ Odoslané
33 vyžiadanie poplatku 30.05.2012 Typ Odoslané
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.06.2012 Typ Platba
35 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2012 Typ Platba
36 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
37 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Typ Doručené
POZ 69173
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa KOFT, s.r.o.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2003 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr. Mgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kanceláriaMgr. Jaroslav Guniš, ANIMUS Patentová a známková kancelária
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.07.2012 KOFT, s. r. o. KOFT, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku