Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69145
(111)  Číslo ochrannej známky  178556 
(151)  Dátum zápisu  21.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69145 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Tabak surový alebo spracovaný, potreby pre fajčiarov, zápalky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.09, 27.05.01, 27.05.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela, zlatá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Philip Morris Brands Sárl; Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.01.2002 01/2002 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2002 01/2002 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.11.2011 11/2011 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
 
POZ 69145
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69145
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 09.06.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.10.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 22.12.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.02.1997 Typ Odoslané
6 Vyjadrenie označenia 04.03.1997 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.1997 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2001 Typ Doručené
9a Plná moc 16.03.2001 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2001 Typ Platba
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 19.07.2001 Typ Odoslané
12 Oznámenie 04.09.2001 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2001 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2001 Typ Platba
15 pokyn na zápis prevodu 26.09.2001 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 26.09.2001 Typ Interné listy
17 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.12.2001 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.12.2001 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.07.2011 Typ Doručené
21a Doklad o prevode 25.07.2011 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.08.2011 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2011 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.12.2011 Typ Platba
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.12.2011 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.10.2021 Typ Doručené
POZ 69145
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.10.2001 Fabriques de Tabac Réunies S. A., a Swiss corporation Philip Morris Products Inc., a Virginia corporation
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2001 Philip Morris Products S. A. Fabriques de Tabac Réunies S. A., a Swiss corporation
3 Prevod majiteľa 20.09.2011 Philip Morris Brands Sárl Philip Morris Products S. A.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.09.2011 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku