Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69134
(111)  Číslo ochrannej známky  173010 
(151)  Dátum zápisu  06.12.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.06.2012 
(210)  Číslo prihlášky  69134 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.03.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Mono- a kombinovaný film polymérov s adhezívami a kovovými vrstvami s použitím v obalovej technike. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TATRAFOL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CHEMOSVIT, a.s.; Štúrova 101, 059 21 Svit; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BERNÍK & partneri, s.r.o.; Štúrova 101, 059 21 Svit; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  685114 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  18. 09. 1997; 25. 09. 2003 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BG; BX; CZ; DE; FR; HR; HU; CH; IT; PL; RU; SI; UA; YU 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.06.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.03.1995 03/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 02/2003 ND3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.04.2004 04/2004 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 24.02.2021 04/2021 TC3M
 
POZ 69134
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69134
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 19.05.1993 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.05.1993 Typ Doručené
3 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.07.1993 Typ Platba
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 20.05.1994 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.07.1994 Typ Platba
6 Doklad 29.11.1994 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 19.09.1994 Typ Interné listy
8 Osvedčenie Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.01.1995 Typ Odoslané
10 Zoznam tovarov a služieb (FR) 02.03.1995 Typ Doručené
11 p.na dodatok Typ Interné listy
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.06.1995 Typ Doručené
13 Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.06.1995 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 p.na dodatok 25.08.1995 Typ Interné listy
16 dodatok k osvedčeniu OZ 18.09.1995 Typ Odoslané
17 Návrh na zatriedenie tovarov a služieb ochrannej známky Typ Odoslané
18 Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.06.1996 Typ Doručené
19 Žiad. do OMPI o MZ Typ Odoslané
20 vyžiadanie poplatku v CHF 06.09.1996 Typ Odoslané
21 Avízo o platbe CHF 10.09.1997 Typ Doručené
22 sprievodný list do OMPI 11.09.1997 Typ Odoslané
23 List z OMPI 28.10.1997 Typ Doručené
24 sprievodný list do OMPI 15.12.1997 Typ Odoslané
25 List z OMPI 30.12.1997 Typ Doručené
26 Notifikácia z OMPI 06.02.1998 Typ Doručené
27 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 11.02.1998 Typ Odoslané
28 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1998 Typ Odoslané
29 Odmietnutie MOZ Typ Doručené
30 Rozhodnutie k MOZ 24.09.1999 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 11.11.2002 Typ Doručené
32 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.11.2002 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
34 Žiadosť o územné rozšírenie 25.09.2003 Typ Doručené
35 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 28.10.2003 Typ Platba
36 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 13.11.2003 Typ Odoslané
37 vyžiadanie poplatku v CHF 13.11.2003 Typ Odoslané
38 sprievodný list do OMPI 13.11.2003 Typ Odoslané
39 Notifikácia z OMPI 29.12.2003 Typ Doručené
40 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 17.01.2004 Typ Odoslané
41 dodatok k osvedčeniu OZ 18.02.2004 Typ Odoslané
42 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 13.08.2007 Typ Platba
43 Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 09.08.2007 Typ Doručené
44 Žiadosť do OMPI o obnovu 28.08.2007 Typ Odoslané
45 vyžiadanie poplatku v CHF 28.08.2007 Typ Odoslané
46 sprievodný list do OMPI 28.08.2007 Typ Odoslané
47 Notifikácia z OMPI 09.10.2007 Typ Doručené
48 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.05.2012 Typ Doručené
49 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.06.2012 Typ Platba
50 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
51 Notifikácia z OMPI 01.02.2018 Typ Doručené
52 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 03.02.2021 Typ Doručené
52a Sprievodný list 03.02.2021 Typ Doručené
52b Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Typ Doručené
52c Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Typ Doručené
52d Príloha inde neuvedená 03.02.2021 Typ Doručené
52e Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Typ Doručené
52f Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
52g Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Typ Doručené
52h Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
53 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.02.2021 Typ Doručené
54 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2021 Typ Odoslané
55 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.10.2021 Typ Doručené
POZ 69134
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa CHEM, akciová spoločnosť
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.02.2021 CHEMOSVIT, a.s. CHEMOSVIT, akciová spoločnosť
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.02.2021 BERNÍK & partneri, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku