Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 69106
(111)  Číslo ochrannej známky  179294 
(151)  Dátum zápisu  19.01.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.06.2022 
(210)  Číslo prihlášky  69106 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.06.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.04.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Pozemné vozidlá, ich súčasti, pneumatiky a duše.
37 - Údržba a opravy pozemných vozidiel, najmä výmena pneumatík, tlmičov, svetiel a batérií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  EUROMASTER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT; 7 place Henri Dunant, 63000 CLERMONT-FERRAND; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.06.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.1997 10/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.04.1998 4/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 8/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2019 8/2019 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 12.01.2022 1/2022 ND3M
 
POZ 69106
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.02.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2012 132,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.06.2019 20,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.11.2021 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 69106
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Plná moc 16.06.1993 Typ Doručené
2 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 výsledok rešerše 06.05.1997 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.06.1997 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.01.1998 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2002 Typ Doručené
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2002 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 23.11.2018 Typ Doručené
13a Plná moc 23.11.2018 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.11.2018 Typ Doručené
15 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 17.01.2019 Typ Odoslané
16 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.03.2019 Typ Doručené
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.05.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 22.05.2019 Typ Doručené
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 29.05.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
19 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 05.06.2019 Typ Odoslané
20 Doplnenie materiálov 05.06.2019 Typ Doručené
20a Príloha inde neuvedená 05.06.2019 Typ Doručené
21 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.06.2019 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 20.06.2019 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
24a Plná moc 16.11.2021 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 10.12.2021 Typ Odoslané
POZ 69106
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.06.2019 EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT EURODRIVE Services and Distribution N. V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku