Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 691-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232500 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  691-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.04.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 38, 41, 42, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb patriacich do triedy 35 tohto zoznamu; sprostredkovateľská činnosť v obchode s tovarom; kompilácia a prepis dát, kompilácia adresárov s cieľom publikovania na internete; poskytovanie priestoru na webstránkach pre reklamy tovarov a služieb; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach a služby spracovania dát; služby riadenia dát elektronickej inventarizácie; služby outsourcingu; služby obchodného výskumu a prieskumu; služby obchodných prognóz; organizácia a manažment systémov obchodných stimulov a vernostných stimulov; prieskum a výskum trhu a verejnej mienky; reklamná propagačná a inzertná činnosť; konzultačná a poradenská činnosť v obchode a službách patriacich do triedy 35 tohto zoznamu; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb; marketing a manažment; vedenie účtovníctva; reklamné služby s cieľom propagácie e-obchodu; maloobchodné a veľkoobchodné služby so softvérom; personálne poradenstvo; konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti personálneho manažmentu; mediálne poradenstvo; marketingové poradenstvo; obchodné poradenstvo pri vytváraní siete zdravotníckych poradenských centier pre zdravie a kvalitu života muža, rodu a rodiny pre tretie osoby; spracovanie a vyhodnocovanie databáz kvality poskytovaných služieb v oblasti zdravia a kvality života muža, rodu a rodiny (administratívne služby).
36 - Realitné kancelárie; finančný lízing; faktoring a forfajting.
38 - Telekomunikačné služby; komunikačné služby patriace do tejto triedy; zber a prenos správ telefónom; mobilným telefónom, faxom, telefaxom; prenos, dodanie a príjem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií; služby doručovania elektronických správ; služby výmeny údajov (telekomunikačná služba); vysielacie služby; vysielanie alebo prenos rádiových alebo televíznych programov a filmov, teleshoppingových a webshoppingových programov; vysielanie a dodanie multimediálneho obsahu cez elektrické komunikačné siete; služby videokonferencií; komunikácia cez počítač; prenos správ a informácií o súčasnom dianí; telefonické služby.
41 - Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (vzdelávanie); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie kultúrnych, športových a iných spoločenských podujatí; vydávanie kníh, máp, zborníkov, vydávanie novín a časopisov, periodických a neperiodických publikácií okrem vydávania a aktualizovania reklamných a náborových textov; organizovanie kongresov a výstav, s výnimkou výstav na reklamné a komerčné účely; organizovanie kurzov, seminárov a školení; služby pre oddych a rekreáciu; vzdelávacia činnosť; organizovanie a vedenie kurzov, seminárov, školení, kongresov, konferencií, výstav; vydávanie a zverejňovanie elektronických publikácií (okrem reklamných); školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, výpočtovej techniky; prekladateľské a tlmočnícke služby; konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov (vzdelávanie); konzultačné a poradenské služby v oblasti spoločenského správania, v oblasti rozvoja osobnosti (vzdelávanie, výchova); poskytovanie vzdelávacích služieb na zvyšovanie gramotnosti v oblasti zdravia a kvality života muža a rodiny (vzdelávanie).
42 - Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied; vytváranie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru.
44 - Ambulancia s odborným zameraním urológia, sexuológia, invertenčná ultrasonografia v urológii (lekárske služby); lekárske služby; zdravotnícke služby a poradenstvo v oblasti zdravia muža a rodiny; poradenské služby v oblasti zdravého životného a pracovného prostredia muža a rodiny (lekárske služby); psychologické služby; masérske služby; online informačné, konzultačné a poradenské služby v oblasti zdravia a kvality života muža a rodiny (lekárske služby); telemedicínske služby; monitoring (lekárske služby); konzultačné, informačné a poradenské služby zdravotnej starostlivosti, zdravotného stavu a zdravia lekárska pomoc a zdravotné asistenčné služby; konzultačné, informačné a poradenské služby v oblasti krásy; konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy (lekárske služby); konzultačné a poradenské služby v oblasti vizáže (služby vizážistov); konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti zdravia a kvality života muža, rodu a rodiny (lekárske služby); konzultačné, poradenské a informačné služby v oblasti manažovania vlastného zdravia (lekárske služby); služby zdravotníckych prognóz v oblasti zdravia a kvality života a muža a rodiny.
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam, organizáciám a podnikom; zoznamovacie služby; mediačné služby; spravovanie autorských práv; poskytovanie ochrany (ombudsman) zdravia, zdravého životného štýlu, práv a právom chránených záujmov klientov voči tretím osobám (právne služby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.05, 02.01.16, 24.03.12, 25.03.07, 27.01.12, 27.05.24, 26.07.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REAL MEN SLOVAKIA, spol. s r. o.; Tomašíkova 2, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.04.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
 
POZ 691-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 691-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.04.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.04.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 11.05.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.05.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.12.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 19.01.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.01.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.07.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.08.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 13.10.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 13.10.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 20.10.2021 Typ Odoslané
POZ 691-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku