Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 690-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234267 
(151)  Dátum zápisu  12.03.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  690-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Vitamínové prípravky; minerálne výživové doplnky; výživové vlákniny; výživové doplnky; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; diétne látky upravené na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; farmaceutické prípravky; liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé rastliny; pastilky na farmaceutické účely; jedlé rastlinné vlákna (s výnimkou výživných); sirupy na farmaceutické účely.
29 - Ovocná dreň; kandizované ovocie; konzervované ovocie; zavárané sladené ovocie; zavárané presladené ovocie; presladené ovocie (naložené v cukre); ovocie (kompóty); ovocné šaláty; polievky; solené potraviny; vývary; koncentrované vývary; bujóny; zahustené, koncentrované vývary; konzervovaná zelenina; sušená zelenina.
30 - Čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; jogurty mrazené (mrazené potraviny); káva; kakao; kávové náhrady na báze rastlín; kávové nápoje; krupica; ľadový čaj; obilninové lupienky, vločky; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; nápoje na báze čajov; zmrzliny. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Acai Berry Thin 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Neo Group s.r.o.; Fábryho 34, 040 22 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2012 12/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.05.2013 5/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 690-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 690-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 22.05.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.07.2012 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.07.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 23.10.2012 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 02.09.2021 Typ Doručené
POZ 690-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku