Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68882
(111)  Číslo ochrannej známky  175340 
(151)  Dátum zápisu  01.08.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  68882 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.05.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.10.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky a látky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CALPOL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH; Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.10.1995 10/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2002 8/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 8/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.09.2007 9/2007 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.09.2009 9/2009 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2011 3/2011 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
8 Obnovené ochranné známky 26.01.2022 2/2022 ND3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.05.2022 9/2022 TC3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 68882
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.05.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.05.2002 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2007 600,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 18.01.2007 200,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.06.2007 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2009 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2010 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2012 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.12.2021 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.10.2022 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68882
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Spis Praha 28.05.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.01.1995 Typ Odoslané
Plná moc 15.02.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 08.03.1995 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.05.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.05.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 11.01.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.01.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2007 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.01.2007 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 07.02.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.04.2007 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.06.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.06.2007 Typ Platba
Plná moc 29.06.2007 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o zmene 03.04.2009 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2009 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 15.12.2010 Typ Doručené
Plná moc 15.12.2010 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.10.2021 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.12.2021 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 17.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 17.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.03.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 19.04.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 19.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.10.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 19.10.2022 Typ Doručené
Oznámenie inde neuvedené 19.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 19.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Typ Odoslané
POZ 68882
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.06.2002 The Wellcome Foundation Limited The Wellcome Foundation Limited
2 Prevod majiteľa 12.07.2007 Pfizer Consumer Health Products Company The Wellcome Foundation Limited
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.07.2009 McNeil Healthcare (UK) Limited, a company incorporated under the laws of the England and Wales Pfizer Consumer Health Products Company
5 Prevod majiteľa 21.01.2011 Cilag GmbH International McNeil Healthcare (UK) Limited, a company incorporated under the laws of the England and Wales
6 Zápis alebo zmena zástupcu 12.07.2007 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2011 Bušová Eva, JUDr., advokátka Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.04.2022 Cilag GmbH International Cilag GmbH International
8 Prevod majiteľa 27.10.2022 JNTL Consumer Health I (Switzerland) GmbH Cilag GmbH International
9 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 JUDr. Eva Bušová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku