Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68781
(111)  Číslo ochrannej známky  178479 
(151)  Dátum zápisu  20.11.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  68781 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.05.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetika, hlavne vlasová a prostriedky na starostlivosť o telo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ST. IVES 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  St. Ives Laboratories, Inc.; 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1997 08/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.1998 02/1998 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2002 08/2002 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 08/2002 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 04/2012 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.07.2016 07/2016 TC3M
 
POZ 68781
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68781
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 25.05.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.1996 Typ Odoslané
3 Plná moc 18.10.1996 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
5 pokyn na zverejnenie POZ 11.12.1996 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.12.1997 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2002 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.05.2002 Typ Doručené
8a Plná moc 17.05.2002 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2002 Typ Platba
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.05.2002 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2012 Typ Doručené
12a Plná moc 11.01.2012 Typ Doručené
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.01.2012 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 18.04.2016 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2016 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 15.07.2016 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.09.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.11.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 24.11.2021 Typ Doručené
19c Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
20 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.11.2021 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.11.2021 Typ Platba
20a Plná moc 24.11.2021 Typ Doručené
20b Sprievodný list 24.11.2021 Typ Doručené
POZ 68781
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.05.2002 St. Ives Laboratories, Inc., spoločnosť existujúca a organizovaná podľa zákonov štátu Delaware St. Ives Laboratories, Inc., spoločnosť existujúca a organizovaná podľa zákonov štátu Delaware
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.06.2016 St. Ives Laboratories, Inc. St. Ives Laboratories, Inc., spoločnosť existujúca a organizovaná podľa zákonov štátu Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku