Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68532
(111)  Číslo ochrannej známky  179074 
(151)  Dátum zápisu  19.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  68532 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Propagačná a osvetová činnosť, sprostredkovanie obchodu s výsledkami hospodárskej, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti fakulty.
41 - Vyučovacia, vzdelávacia a publikačná činnosť.
42 - Činnosť vedecká a odborná s výnimkou obchodnej, činnosť vedecká a odborná s výnimkou obchodnej spojená so spoluprácou so zahraničnými partnermi, tvorba programov a programového vybavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.11.01, 26.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta; Ruská 87, 100 00 Praha 10; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 9/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 3/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 8/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
 
POZ 68532
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68532
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.02.1997 Typ Doručené
Doklad 05.02.1997 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.03.1997 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.05.1997 Typ Doručené
výsledok rešerše 13.05.1997 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.05.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.05.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.04.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 31.05.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 26.07.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 06.09.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2012 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2012 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
POZ 68532
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2012 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku