Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 68532
(111)  Trademark Number  179074 
(151)  Registration Date  19.12.1997 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  13.05.2012 
(210)  Application Number  68532 
(220)  Application Date  13.05.1992 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  10.09.1997 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.1998 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Propagačná a osvetová činnosť, sprostredkovanie obchodu s výsledkami hospodárskej, vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti fakulty.
41 - Vyučovacia, vzdelávacia a publikačná činnosť.
42 - Činnosť vedecká a odborná s výnimkou obchodnej, činnosť vedecká a odborná s výnimkou obchodnej spojená so spoluprácou so zahraničnými partnermi, tvorba programov a programového vybavenia. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  03.11.01, 26.01.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta; Ruská 87, 100 00 Praha 10; CZ 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, Bratislava 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  13.05.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 9/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 3/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.08.2002 8/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.11.2012 11/2012 TC3M
 
POZ 68532
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.05.2002 3 000,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.05.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2012 6,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 68532
S/N Item Name Date Type Document Payment
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Type Payment
Spis Praha Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.1996 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.02.1997 Type Delivered
Doklad 05.02.1997 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.03.1997 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.05.1997 Type Delivered
výsledok rešerše 13.05.1997 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 20.05.1997 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2002 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.05.2002 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 19.06.2002 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.03.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.04.2012 Type Sent document
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.05.2012 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 31.05.2012 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.07.2012 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 26.07.2012 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 06.09.2012 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2012 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.09.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2012 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 25.09.2012 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Type Delivered
POZ 68532
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.09.2012 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku