Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68516
(111)  Číslo ochrannej známky  182358 
(151)  Dátum zápisu  24.09.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.05.2012 
(210)  Číslo prihlášky  68516 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.05.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  39 - Doprava osôb motorovými vozidlami, najmä autobusmi a autokarmi, organizácia cestovania vrátane jeho vedenia a sprievodu, služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, všetky uvedené služby pre cestovné kancelárie a cestovných usporiadateľov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 26.04.03, 27.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovak Lines, a.s.; Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.1998 12/1998 FG3M
2 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.04.2002 4/2002 PC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 4/2002 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2007 7/2007 TC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.06.2011 6/2011 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 2/2012 ND3M
 
POZ 68516
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2001 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2007 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.12.2011 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68516
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Plná moc 22.11.1993 Typ Doručené
2 F0021 Poplatok Typ Platba
3 Spis Praha Typ Doručené
4 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.06.1996 Typ Doručené
5 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.10.1996 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.12.1996 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 18.12.1996 Typ Odoslané
9 F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
10 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.02.1997 Typ Doručené
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 11.02.1997 Typ Doručené
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty Typ Doručené
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
14 Doklad o podniku/podnikateľovi 25.02.1997 Typ Doručené
15 Žiadosť o informáciu 03.03.1997 Typ Doručené
16 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.03.1997 Typ Odoslané
17 Odpoveď na správu úradu 08.04.1997 Typ Doručené
18 výsledok rešerše 10.02.1997 Typ Interné listy
19 pokyn na zverejnenie POZ 11.04.1997 Typ Interné listy
20 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 06.10.1997 Typ Doručené
21 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 23.10.1997 Typ Odoslané
22 Plná moc 20.11.1997 Typ Doručené
23 Oznámenie 20.11.1997 Typ Doručené
24 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.12.1997 Typ Odoslané
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.12.1997 Typ Doručené
26 Doklad 19.12.1997 Typ Doručené
27 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
28 pokyn na zverejnenie POZ 16.03.1998 Typ Interné listy
29 Žiadosť o opravu 01.07.1998 Typ Doručené
30 pokyn na zverejnenie POZ 16.09.1998 Typ Interné listy
31 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.09.1998 Typ Odoslané
32 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2001 Typ Doručené
32a Doklad o prevode 15.10.2001 Typ Doručené
32b Doklad o podniku/podnikateľovi 15.10.2001 Typ Doručené
33 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.10.2001 Typ Doručené
34 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.10.2001 Typ Platba
35 pokyn na zápis prevodu 23.01.2002 Typ Interné listy
36 pokyn na obnovu zápisu 23.01.2002 Typ Interné listy
37 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
38 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
38a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.05.2007 Typ Doručené
38b Plná moc 18.05.2007 Typ Doručené
38c Žiadosť inde neuvedená 18.05.2007 Typ Doručené
39 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.05.2007 Typ Platba
40 dodatok k osvedčeniu OZ 02.06.2007 Typ Odoslané
41 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.03.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
41a Plná moc 03.03.2011 Typ Doručené
41b Doklad o podniku/podnikateľovi 03.03.2011 Typ Doručené
42 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.03.2011 Typ Platba
43 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2011 Typ Odoslané
44 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
44a Plná moc 29.11.2011 Typ Doručené
45 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.12.2011 Typ Platba
46 dodatok k osvedčeniu OZ 23.12.2011 Typ Odoslané
47 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
POZ 68516
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Deutsche Touring Gessellschaft mbH Intern. Reiseverkehrsunternehmen
Hoffmann Jan, JUDr.
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.09.1998 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
1 Prevod majiteľa 29.01.2002 Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť Slovenská autobusová doprava Bratislava, š. p.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2002 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 31.05.2007 Slovak Lines, a. s. Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.04.2011 Slovak Lines, a.s. Slovak Lines, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku