Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68499
(111)  Číslo ochrannej známky  174200 
(151)  Dátum zápisu  19.04.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  68499 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.05.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.07.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 05, 30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - Výrobky farmaceutické, farmaceutické výrobky obsahujúce vitamíny a minerály v tabletách alebo kapsulách; proteínové prípravky; dietetické výrobky a nápoje upravené na lekárske využitie. Cukrovinky obohatené vitamínmi a minerálmi; obilné výrobky v tyčinkách obsahujúce kakao, obilný a kukuričný sirup, hnedý cukor a ďalšie prísady. Nealkoholické nápoje obsahujúce vitamíny a minerály, dietetické výživy na nelekárske využitie.
05 - Neuvedené
30 - Neuvedené
32 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NUTRILITE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan; 7575 Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.07.1995 07/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 11.09.2001 09/2001 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 07/2002 ND3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.03.2007 03/2007 QB3M
5 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 07/2012 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33430092 1 ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC výlučná 24.01.2007 platná
 
POZ 68499
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68499
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Plná moc 30.08.1994 Typ Doručené
2 Doklad 30.08.1994 Typ Doručené
3 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 12.06.1994 Typ Platba
4 Spis Praha Typ Doručené
5 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.1995 Typ Interné listy
6 Osvedčenie Typ Doručené
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.01.1996 Typ Doručené
8 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
9 pokyn na zápis prevodu 09.07.1998 Typ Interné listy
10 dodatok k osvedčeniu OZ 04.11.1998 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.06.2001 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.06.2001 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 30.07.2001 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.02.2002 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.03.2002 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 11.01.2007 Typ Doručené
17a Licenčná zmluva 11.01.2007 Typ Doručené
17b Plná moc 11.01.2007 Typ Doručené
18 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.01.2007 Typ Platba
19 dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Typ Odoslané
20 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 09.05.2012 Typ Doručené
20a Plná moc 09.05.2012 Typ Doručené
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.05.2012 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.05.2012 Typ Platba
23 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 14.05.2012 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.06.2019 Typ Doručené
25a Plná moc 05.06.2019 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 26.07.2019 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 14.09.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 16.09.2021 Typ Doručené
28 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.09.2021 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
POZ 68499
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa NUTRILITE PRODUCTS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.06.2001 ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan Amway Corporation, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Michigan
2 Zápis alebo zmena zástupcu 31.05.2012 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.07.2019 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku