Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68336
(111)  Číslo ochrannej známky  177658 
(151)  Dátum zápisu  19.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  68336 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.05.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 01, 02, 06, 08, 11, 19, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - 1,2,6,8,11,19,37,39,42 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva; dodávky stavieb a častí v uvedených odboroch; montáže konštrukcií; doprava materiálu; projektová činnosť; poradenská činnosť v oblasti stavebníctva; servisné, dielenské a opravárske služby; servisná činnosť v oblasti výpočtovej techniky; výskum a vývoj v oblasti stavebníctva; inžinierska činnosť vo výstavbe; geodetické a kartografické práce; tvorba softvéru; ubytovacie a stravovacie služby; stavebné hmoty a materiály (betónové zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny, izolácie, cement, omietkové zmesi, drevo, rúrkový materiál, okná, dlažba a obklady); lepidlá; farby a tmely; betónové prvky; vybavovacie predmety stavieb (sanitárne predmety, armatúry, bazény, dvere, okná, stavebné náradie); zámočnícke výrobky a kovové konštrukcie; drevené konštrukcie.
01 - Neuvedené
02 - Neuvedené
06 - Neuvedené
08 - Neuvedené
11 - Neuvedené
19 - Neuvedené
37 - Neuvedené
39 - Neuvedené
42 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.15, 27.05.24, 27.05.25 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Skanska a.s.; Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.05.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 05/1997 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.10.2002 10/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 08.10.2002 10/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2003 02/2003 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.09.2009 09/2009 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2010 05/2010 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 68336
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68336
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
3 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.06.1995 Typ Doručené
4 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 24.10.1995 Typ Doručené
5 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu Typ Platba
6 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.1997 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.1998 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
10 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 18.05.1999 Typ Interné listy
11 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.1999 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.08.2001 Typ Doručené
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.08.2001 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2001 Typ Platba
15 vyžiadanie poplatku 03.07.2002 Typ Odoslané
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.07.2002 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.2002 Typ Odoslané
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2002 Typ Doručené
18a Doklad 30.10.2002 Typ Doručené
18b Plná moc 30.10.2002 Typ Doručené
19 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2002 Typ Platba
20 Oznámenie 18.11.2002 Typ Doručené
21 pokyn na zápis prevodu 28.11.2002 Typ Interné listy
22 dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.05.2009 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku 03.06.2009 Typ Odoslané
25 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2009 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
27 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Typ Doručené
27a Doklad o prevode/prechode 04.02.2010 Typ Doručené
27b Plná moc 04.02.2010 Typ Doručené
28 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2010 Typ Platba
29 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
30 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.09.2011 Typ Doručené
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.09.2011 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
33 Výpoveď plnej moci 08.03.2017 Typ Doručené
34 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.03.2017 Typ Doručené
34a Plná moc 13.03.2017 Typ Doručené
35 všeobecný referátnik 24.05.2017 Typ Odoslané
36 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 25.05.2017 Typ Odoslané
37 Odpoveď na správu úradu 22.06.2017 Typ Doručené
37a Výpis z obchodného registra 22.06.2017 Typ Doručené
38 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
39 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
39a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
39b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
40 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.08.2021 Typ Doručené
41 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2021 Typ Doručené
42 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.08.2021 Typ Odoslané
43 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 06.09.2021 Typ Doručené
43 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 21.09.2021 Typ Platba
44 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.09.2021 Typ Odoslané
45 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 23.09.2021 Typ Odoslané
46 Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Typ Doručené
46a Sprievodný list 28.09.2021 Typ Doručené
46b Plná moc 28.09.2021 Typ Doručené
47 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 68336
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Inženýrské a průmyslové stavby,a.s.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.07.2002 IPS Skanska, a. s. IPS a. s.
2 Prevod majiteľa 02.12.2002 Skanska CZ a. s. IPS Skanska, a. s.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 02.12.2002 Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.07.2009 Skanska CZ a.s. Skanska CZ a. s.
5 Prevod majiteľa 26.03.2010 Skanska a.s. Skanska CZ a.s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2010 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2017 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
8 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2017 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
9 Zápis alebo zmena zástupcu 23.09.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
10 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 Skanska a.s. Skanska a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku