Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 683-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  683-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 09, 10, 12, 21, 35, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Kosačky na trávniky (stroje); strihacie stroje; krovinorezy (stroje); rotavátory (stroje); vyžínacie stroje; vertikutátory (stroje); prerezávacie pílky (motorové a elektrické); postrekovače (stroje); záhradné traktory; kultivátory (stroje); motorové píly; elektrické píly na drevo (stroje); reťazové píly; štiepacie stroje; drviace stroje; dúchadlá; lisy na ovocie; samohybné zametacie stroje; motorové čerpadlá (časti strojov a motorov); vysokotlakové čistiace stroje; generátory elektriny; obracače sena (stroje); plečky (stroje); rozmetadlá hnojív (stroje); poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske náradie iné ako na ručný pohon.
08 - Poľnohospodárske ručné náradie.
09 - Elektrické batérie (články); tvárové štíty (ochranné pracovné prostriedky); ochranné okuliare; ochranné prilby.
10 - Chrániče sluchu.
12 - Traktory na poľnohospodárske účely; prívesy na prepravu nákladu.
21 - Lisy na ovocie pre domácnosť (nie elektrické).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 7, 8, 9, 10, 12 a 21 tohto zoznamu.
37 - Opravy a údržba poľnohospodárskych strojov a nástrojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.11, 26.11.11, 27.01.02, 27.99.01, 29.01.07, 27.99.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  HEX: #c54927 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Marian Šupa; Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Boldiz Law Firm s.r.o.; Kukučínova 8, 940 62 Nové Zámky; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 683-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 683-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 08.03.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 08.03.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 08.03.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 08.03.2021 Typ Doručené
1d Vyjadrenie označenia 08.03.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.04.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.04.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 26.04.2021 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 04.05.2021 Typ Odoslané
8 40 Doplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 06.05.2021 Typ Platba
POZ 683-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku