Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68192
(111)  Číslo ochrannej známky  173562 
(151)  Dátum zápisu  07.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  27.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  68192 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 16, 28, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
09 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
16 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
28 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
35 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
41 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import.
42 - Strojové časti; súčiastky a zariadenia vrátane telocvičného náradia a náčinia do posilňovní a fitcentier, vybavenia minigolfových ihrísk zatriedené v triede 28; počítače a ich príslušenstvo; návrhy a spracovanie programových pro- duktov a riadiacich systémov do počítačov; poradenská a konzultačná čin- nosť, najmä v oblasti softvéru a hardvéru; vydavateľská a nakladateľská činnosť, najmä tlačivá pre podnikateľov; marketing; export a import. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ASOP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nedvěd Jaroslav; Tř. Spojenců 715/18, 772 00 Olomouc; CZ;
Dokoupil Vítězslav, Ing.; Tovéř 83, 783 16 Tovéř; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  27.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 5/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 11.06.2001 6/2001 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 11.06.2001 6/2001 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.07.2002 7/2002 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2009 5/2009 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
8 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 68192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2000 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2000 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.01.2001 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.07.2001 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2001 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.03.2009 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.06.2012 198,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68192
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) Typ Doručené
Plná moc 27.04.1992 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 14.07.1993 Typ Doručené
Avízo o platbe 14.07.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 21.07.1993 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.09.1994 Typ Odoslané
Doklad 27.09.1994 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.11.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2000 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 28.08.2000 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 29.11.2000 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.12.2000 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 05.01.2001 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2001 Typ Platba
pokyn na zmenu mena/názvu/adresy/sídla 20.03.2001 Typ Interné listy
pokyn na zápis prevodu 20.03.2001 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2001 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2001 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.07.2001 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.07.2001 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.07.2001 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.12.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 25.02.2009 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.03.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 27.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.06.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
POZ 68192
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.03.2001 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
ASOP, spol. s r. o. v likvidaci ASOP, spol. s r.o.
2 Prevod majiteľa 20.03.2001 Šišková Zdeňka, Ing. ASOP, spol. s r. o. v likvidaci
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.04.2002 Šišková Zdeňka, Ing. Šišková Zdeňka, Ing.
4 Prevod majiteľa 17.03.2009 Nedvěd Jaroslav Šišková Zdeňka, Ing.
Dokoupil Vítězslav, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 17.03.2009 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing. Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku