Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 68107
(111)  Číslo ochrannej známky  173722 
(151)  Dátum zápisu  09.02.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.04.2022 
(210)  Číslo prihlášky  68107 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.05.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutický výrobok na liečenie krvných porúch. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MONONINE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CSL Behring L. L. C.; 1020 First Avenue, King of Prussia, PA 19406-1310; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.05.1995 05/1995 FG3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2001 12/2001 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2001 12/2001 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2001 12/2001 TC3M
6 Zmeny mien 03.12.2001 12/2001 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 07/2002 ND3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.08.2005 08/2005 TC3M
9 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2007 08/2007 TC3M
10 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 06/2012 ND3M
11 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 68107
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 68107
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Spis Praha 22.04.1992 Typ Doručené
2 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.1994 Typ Odoslané
3 Plná moc 12.09.1994 Typ Doručené
4 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.09.1994 Typ Platba
5 Avízo o platbe Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.12.1994 Typ Interné listy
7 Osvedčenie Typ Doručené
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2001 Typ Doručené
9 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2001 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2001 Typ Doručené
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2001 Typ Platba
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2001 Typ Platba
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.06.2001 Typ Platba
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2001 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.07.2001 Typ Platba
16 Plná moc 24.07.2001 Typ Doručené
17 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 23.08.2001 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis prevodu 23.08.2001 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis prevodu 23.08.2001 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 23.08.2001 Typ Interné listy
21 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2001 Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2002 Typ Doručené
23 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.06.2005 Typ Doručené
26 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.06.2005 Typ Platba
27 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2005 Typ Odoslané
28 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2007 Typ Doručené
29 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2007 Typ Platba
30 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2007 Typ Odoslané
31 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.04.2012 Typ Doručené
32 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.04.2012 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
34 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.08.2021 Typ Doručené
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.08.2021 Typ Doručené
35 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.09.2021 Typ Platba
35a Plná moc 30.08.2021 Typ Doručené
36 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 01.09.2021 Typ Doručené
36a Plná moc 01.09.2021 Typ Doručené
37 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 68107
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.09.2001 ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.09.2001 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Prevod majiteľa 17.09.2001 APC HOLDINGS INC ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY
3 Prevod majiteľa 17.09.2001 CENTEON L. L. C. APC HOLDINGS INC
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.09.2001 AVENTIS BEHRING L. L. C. CENTEON L. L. C.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.06.2005 ZLB Behring L. L. C. AVENTIS BEHRING L. L. C.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.06.2007 CSL Behring L. L. C. ZLB Behring L. L. C.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2021 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku