Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67889
(111)  Číslo ochrannej známky  176460 
(151)  Dátum zápisu  30.01.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67889 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  34 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov, zapaľovače a zápalky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOPIANAE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  British American Tobacco (Brands) Limited; Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří Čermák; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  10.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.1996 4/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
4 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67889
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.01.2002 3 000,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.01.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.01.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67889
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.12.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.02.1995 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 09.03.1995 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 03.04.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.10.1995 Typ Odoslané
Plná moc 13.10.1995 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 31.10.1995 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.12.1998 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 29.01.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 28.12.2011 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.01.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 16.09.2019 Typ Doručené
Plná moc 16.09.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
POZ 67889
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa British - American Tobacco Company, Limited
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.02.2012 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
2 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2019 JUDr. Jiří ČERMÁK ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku