Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67867
(111)  Číslo ochrannej známky  172773 
(151)  Dátum zápisu  04.10.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67867 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodické a neperiodické publikácie vrátane vydavateľstva.
41 - Periodické a neperiodické publikácie vrátane vydavateľstva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Praktická žena 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VLTAVA LABE MEDIA a.s.; U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.1994 12/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2002 12/2002 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 1/2012 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.01.2012 1/2012 TC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2016 3/2016 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2016 3/2016 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.12.2016 12/2016 PC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.12.2016 12/2016 TC3M
10 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67867
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.04.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2002 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.03.2004 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.11.2011 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2015 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2016 13,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.09.2016 10,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67867
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha 09.04.1992 Typ Doručené
Plná moc 30.05.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 15.06.1994 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 28.06.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.12.1996 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 18.03.1998 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 03.04.1998 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.05.1998 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 09.06.1998 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 19.01.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.03.1999 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 13.05.1999 Typ Doručené
správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 07.06.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o zmenu adresy 17.06.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 28.06.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 28.06.1999 Typ Interné listy
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 28.06.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 09.04.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.04.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 23.10.2002 Typ Odoslané
Plná moc 18.02.2004 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 18.02.2004 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 18.02.2004 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 03.03.2004 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 09.09.2011 Typ Doručené
Plná moc 09.09.2011 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 09.09.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 09.09.2011 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 21.10.2011 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 21.10.2011 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2011 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 12.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Výpis z obchodného registra 12.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 12.08.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.08.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 12.08.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 04.09.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 04.09.2015 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2015 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.09.2015 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.11.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 16.12.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 16.12.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 05.08.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 05.08.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.08.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 05.08.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 05.08.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 05.08.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 05.08.2016 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 17.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 17.08.2016 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 17.08.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 26.08.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 26.08.2016 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2016 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.09.2016 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.08.2021 Typ Doručené
POZ 67867
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa MONA, spol. s r. o.
MONA, vydavatelství a nakladatelství
MONA, spol. s r. o.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2002 Sanoma Magazines Praha s. r. o. MONA, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 05.03.2004 Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2011 Sanoma Media Praha s. r. o. Sanoma Magazines Praha s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2016 Astrosat Media s.r.o. Sanoma Media Praha s. r. o.
5 Prevod majiteľa 29.01.2016 Astrosat Media s.r.o. Astrosat Media s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2016 BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
7 Prevod majiteľa 14.11.2016 ANGAUR a.s. Astrosat Media s.r.o.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.11.2016 VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. ANGAUR a.s.
9 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.11.2016 VLTAVA LABE MEDIA a.s. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
10 Zápis alebo zmena zástupcu 14.11.2016 BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr. BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku