Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67857
(111)  Číslo ochrannej známky  178817 
(151)  Dátum zápisu  17.12.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67857 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.1997 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.1998 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Marketingový prieskum, podnikové poradenstvo, organizovanie výstav (komerčných a propagačných), právne, daňové a colné poradenstvo v oblasti podnikania, reklamné a propagačné materiály na podnikanie (vydávanie a aktualizovanie), agentúrne služby v oblasti sprostredkovania obchodu a podnikania.
36 - Finančné informácie a finančné poradenstvo, poskytovanie garancií a ručenie v colnom konaní pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru, sprostredkovateľská činnosť.
41 - Informácie o výchove a vzdelaní, knižničné služby, knižnice (požičovne kníh), konferencie, kolokviá, semináre, misie, delegácie a sympóziá z oblasti podnikania (organizovanie a vedenie), vzdelávacia činnosť v oblasti podnikania, vydávanie odborných publikácií, certifikátov a ATA karnetov.
42 - Rozhodovanie sporov z obchodných vzťahov (rozhodcovské konanie), konzultačné, právne služby pre podnikateľov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.01, 26.11.13, 27.05.01, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská obchodná a priemyselná komora; Grosslingova 4, 811 09 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.1997 09/1997 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.1998 03/1998 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 06/2002 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
 
POZ 67857
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67857
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť inde neuvedená 04.08.1994 Typ Doručené
2 Odpoveď na správu úradu Typ Doručené
3 Spis Praha Typ Doručené
4 Urgencia 30.12.1996 Typ Doručené
5 všeobecný referátnik 25.03.1997 Typ Odoslané
6 Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.05.1997 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.05.1997 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.01.1998 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.02.2002 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2002 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.07.2011 Typ Platba
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.07.2011 Typ Doručené
13a Oznámenie k poplatkom 28.07.2011 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2011 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.08.2021 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 02.12.2021 Typ Odoslané
POZ 67857
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku