Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67855
(111)  Číslo ochrannej známky  176762 
(151)  Dátum zápisu  03.04.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67855 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.07.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Káva, sója, ryža, orechy, mandle, kukurica, zmrzlina, cukrárske výrobky.
35 - Káva, sója, ryža, orechy, mandle, kukurica, zmrzlina, cukrárske výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M - CENTRUM, a.s.; Za drahou 4332/4, 796 01 Prostějov; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík - Patentový zástupca; Jesenského 1170/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  09.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.07.1996 7/1996 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.09.2009 9/2009 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.04.2012 4/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.04.2016 4/2016 PC3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67855
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2009 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.01.2012 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.01.2016 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67855
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Plná moc 24.08.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 01.09.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 20.03.1996 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.02.2002 Typ Doručené
Avízo o platbe 25.02.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2009 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.01.2012 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.01.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.03.2012 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.01.2016 Typ Platba
Žiadosť o zápis prevodu 15.01.2016 Typ Doručené
Doklad o prevode 15.01.2016 Typ Doručené
Plná moc 15.01.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.08.2021 Typ Doručené
POZ 67855
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 02.07.2009 MORAGRO, a.s. v Prostějově Velička Rostislav, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 02.07.2009 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
3 Prevod majiteľa 29.02.2016 M - CENTRUM, a.s. MORAGRO, a.s. v Prostějově
4 Zápis alebo zmena zástupcu 29.02.2016 LABUDÍK Miroslav, Ing. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku