Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 678-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235890 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  678-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Finančné analýzy; bankové hypotéky; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); bankovníctvo; burzové maklérstvo; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné služby; finančný lízing; finančný manažment; finančné informácie; informácie o poistení; kapitálové investície; investovanie kapitálu; finančné konzultačné služby; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva; finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); zdravotné poistenie; uzatváranie poistiek; životné poistky; poistno-technické služby (štatistika); poradenstvo v oblasti poistenia; poradenstvo v oblasti splácania dlhov; záručné pôžičky; pôžičky (finančné úvery); sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovanie (maklérstvo); úverové banky; služby úverových debetných kariet; služby úverových kreditných kariet; uzatváranie poistiek proti požiaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  09.01.10, 27.03.15, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.04, 27.05.23, 27.99.06, 27.99.16, 27.99.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá (PANTONE 286 C), červená (PANTONE 187 C) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOPHISTIC Pro finance, a. s.; Matičné námestie 1141, 022 01 Čadca 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 26.10.2022 20/2022 ND3M
 
POZ 678-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 678-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 15.04.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.05.2013 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.05.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 23.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 12.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 12.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 12.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 13.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2022 Typ Odoslané
POZ 678-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2022 SOPHISTIC Pro finance, a. s. SOPHISTIC Pro finance a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku