Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67723
(111)  Číslo ochrannej známky  176382 
(151)  Dátum zápisu  09.01.1996 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67723 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.1996 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Peňažné a s nimi súvisiace služby, najmä prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie úverov, prijímanie a poskytovanie úverov vo voľných menách a ostatné devízové operácie, zmenkové operácie, platobný styk a zúčtovanie, obstarávanie inkasa, finančné maklérstvo, uloženie, obhospodarovanie a správa cenných papierov, zmenárenská činnosť, prenájom bezpečnostných schránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.05.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská sporiteľňa, a. s.; Tomášikova 48, 832 37 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  03.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.1996 4/1996 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2003 2/2003 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2003 2/2003 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.01.2009 1/2009 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.06.2012 6/2012 ND3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67723
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.06.2001 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2001 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.02.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2002 200,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 06.05.2003 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2008 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2008 200,00 SKK 19.12.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.03.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67723
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
rozhodnutie o pokračovaní v konaní - vyhovenie Typ Odoslané
Osvedčenie Typ Doručené
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.03.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.03.1995 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.1995 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Typ Platba
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.11.1995 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.12.1995 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 16.12.1995 Typ Interné listy
Plná moc 24.05.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2001 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.05.2001 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.06.2001 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.06.2001 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2002 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.03.2002 Typ Doručené
Avízo o platbe 15.03.2002 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 10.06.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o vrátenie poplatku 01.07.2002 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 09.08.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2002 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 09.08.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.08.2002 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 12.08.2002 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 15.08.2002 Typ Odoslané
odstránenie nedostatkov žiadosti o zmenu mena/adresy 15.08.2002 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2002 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 22.10.2002 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 25.10.2002 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 04.11.2002 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 06.11.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o pokračovanie v konaní 15.11.2002 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 20.11.2002 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.12.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 04.04.2003 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 16.04.2003 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 12.05.2003 Typ Platba
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 21.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.01.2005 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 14.01.2005 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 01.04.2005 Typ Odoslané
Plná moc 12.11.2008 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.11.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2008 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2008 Typ Platba
rozhodnutie o vrátení poplatku (platba 2x) 05.12.2008 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2008 Typ Odoslané
vnútrospisový list 15.12.2008 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.03.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.03.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.03.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 10.08.2021 Typ Doručené
POZ 67723
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.12.2002 Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenská sporiteľňa, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.11.2008 Slovenská sporiteľňa, a. s. Slovenská sporiteľňa, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku