Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67719
(111)  Číslo ochrannej známky  173468 
(151)  Dátum zápisu  19.01.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67719 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.04.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Telefónne zoznamy a adresáre. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HEROLD BUSINESS DATA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HEROLD Business Data GmbH & Co. KG; Guntramsdorfer Strasse 105, 2340 Mödling; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.04.1995 4/1995 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.06.2004 6/2004 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.07.2012 7/2012 ND3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67719
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.01.2002 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2004 600,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 20.10.2006 200,00 SKK
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 11.01.2008 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.04.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67719
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
vyžiadanie poplatku Typ Odoslané
Doklad 28.05.1993 Typ Doručené
F0021 Poplatok 10.06.1993 Typ Platba
Plná moc 10.08.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.08.1993 Typ Platba
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 22.12.1993 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 12.09.1994 Typ Interné listy
Podanie návrhu na výmaz 14.02.1997 Typ Doručené
Žiadosť o zmenu adresy 10.10.1997 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.10.1997 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.10.1997 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.10.1997 Typ Platba
pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 23.07.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 07.09.1999 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 14.10.1999 Typ Odoslané
Vrátený list 20.10.1999 Typ Doručené
všeobecný referátnik 18.04.2000 Typ Odoslané
Vrátený list 02.05.2000 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.01.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.01.2004 Typ Doručené
Doklad o prevode/prechode 30.01.2004 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.02.2004 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.02.2004 Typ Odoslané
Plná moc 02.04.2004 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 19.10.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 23.10.2006 Typ Doručené
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.10.2006 Typ Platba
druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 25.10.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 11.01.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Avízo o platbe 11.01.2008 Typ Doručené
sprievodný list k výpisu z registra OZ 11.01.2008 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.01.2008 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Oznámenie 16.04.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.04.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.06.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 67719
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa HEROLD BUSINESS DATA GmbH
1 Prevod majiteľa 07.04.2004 HEROLD Business Data GmbH & Co. KG Herold Business Data AG
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.04.2004 Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku