Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67717
(111)  Číslo ochrannej známky  172743 
(151)  Dátum zápisu  23.09.1994 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.04.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67717 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.04.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.1994 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 10 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Röntgenový film na lekárske účely, zosilňovacie fólie na röntgenové filmy.
10 - Röntgenový film na lekárske účely, zosilňovacie fólie na röntgenové filmy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Carestream Health, Inc.; 150 Verona Street, Rochester, NY 14608; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  02.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.1994 12/1994 FG3M
2 Obnovené ochranné známky 02.07.2002 7/2002 ND3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.12.2011 12/2011 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67717
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2001 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.09.2011 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.10.2011 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67717
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Spis Praha Typ Doručené
Plná moc 29.09.1993 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 22.10.1993 Typ Platba
pokyn na zverejnenie POZ 24.05.1994 Typ Interné listy
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.07.1997 Typ Doručené
Plná moc 31.07.1997 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 25.09.1998 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.02.1999 Typ Doručené
Doklad o prevode 20.05.1999 Typ Doručené
Plná moc 03.06.1999 Typ Doručené
pokyn na zápis prevodu 16.09.1999 Typ Interné listy
dodatok k osvedčeniu OZ 29.10.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.12.2001 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.05.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.09.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 14.09.2011 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2011 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.09.2011 Typ Platba
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 30.09.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.10.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Typ Doručené
POZ 67717
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa IMATION CORP.
MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
1 Prevod majiteľa 27.10.2011 Carestream Health, Inc. EASTMAN KODAK COMPANY
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.10.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku