Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 677-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  234849 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  677-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.04.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.08.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektronické publikácie; elektronické časopisy, elektronické ročenky, elektronické prílohy, elektronické periodiká a elektronické nosiče informácií všetkých druhov.
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), publikácie, periodiká, brožúry, noviny, knihy, obežníky, prílohy a papierové nosiče informácií všetkých druhov v časopiseckej a novinovej forme; reklamné a propagačné materiály nezahrnuté v iných triedach, letáky, prospekty, polygrafické výrobky všetkých druhov nezahrnuté v iných triedach.
35 - On-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); fakturácia; prenájom reklamných plôch a priestorov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; služby v oblasti marketingu; odborné obchodné poradenstvo; poskytovanie obchodných informácií; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; reklamná, inzertná a propagačná činnosť; fotokopírovanie; marketingové štúdie; obchodné rady a informácie spotrebiteľom; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; public relations.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); plánovanie a organizovanie večierkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.04, 26.04.08, 26.04.24, 27.05.19, 27.05.12, 29.01.01, 29.01.02, 29.01.04, 20.05.16, 21.01.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  žltá, modrá, biela, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ABICON Trade, spol. s r.o.; Mišíkova 10, 811 06 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  26.04.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.04.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2013 3/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.08.2013 8/2013 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 07.12.2022 23/2022 MA3M
 
POZ 677-2012
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.04.2012 165,50 EUR
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 08.11.2012 16,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 677-2012
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 26.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 26.04.2012 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2012 Typ Platba
výsledok rešerše 30.10.2012 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.11.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie doplatku 01.11.2012 Typ Odoslané
14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 12.11.2012 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 19.12.2012 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.01.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 31.08.2021 Typ Doručené
POZ 677-2012
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku