Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 677-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  203780 
(151)  Dátum zápisu  08.09.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.03.2013 
(210)  Číslo prihlášky  677-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.03.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Profesionálne ekonomické alebo podnikateľské poradenstvo.
41 - Organizovanie a vedenie prednášok; organizovanie kurzov a školení; školenia.
42 - Počítačové programovanie; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; prieskum (inžinierske práce); projektová činnosť; štúdie technických projektov; projektovanie stavieb; technický prieskum; výskum a vývoj v oblasti dopravy a spojov (pre zákazníkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Výskumný ústav dopravný a. s.; Veľký Diel 3323, 011 39 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová, známková a oceňovacia kancelária, Mrenica Jaroslav, Ing.; Mládežnícka 1435, P.O.BOX 73 , 020 01 Púchov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.03.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2003 6/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2003 12/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
 
POZ 677-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.03.2003 2 500,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.02.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 677-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra Typ Odoslané
Plná moc 18.03.2003 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.03.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.03.2003 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.03.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.03.2003 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 24.03.2003 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.03.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 07.04.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 12.05.2003 Typ Interné listy
sprievodný list do OMPI 17.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 17.09.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.09.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o odvol.medz.zápisu 19.09.2003 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 25.09.2003 Typ Odoslané
List z OMPI 27.10.2003 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 07.11.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 07.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 07.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.02.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 25.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 25.10.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 24.11.2022 Typ Odoslané
POZ 677-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku