Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67648
(111)  Číslo ochrannej známky  175707 
(151)  Dátum zápisu  18.09.1995 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.03.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67648 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.12.1995 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové programy zabezpečujúce medzipočítačovú komunikáciu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  RUMBA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Micro Focus IP Development Limited; The Lawn, 22-30, Old Bath Road, Newbury, Berkshire RG14 1QN; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  31.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.12.1995 12/1995 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2002 6/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 9/2012 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 9/2012 ND3M
6 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67648
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.04.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2002 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2012 26,50 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.06.2012 265,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67648
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Osvedčenie Typ Doručené
Doklad Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ Typ Interné listy
Spis Praha 31.03.1992 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.1994 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.05.1994 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.06.1994 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 15.06.1994 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.07.1994 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.08.1994 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 18.08.1994 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.09.1994 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 20.10.1994 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.10.1994 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.1994 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 21.12.1994 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.1995 Typ Doručené
F0001 Popl. za lehotu 15.02.1995 Typ Platba
Plná moc 24.03.1995 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.04.1995 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 24.05.2012 Typ Doručené
Plná moc 24.05.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 24.05.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.06.2012 Typ Platba
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 11.06.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 05.08.2021 Typ Doručené
POZ 67648
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.04.2002 Wall Data Incorporated Wall Data Incorporated
2 Prevod majiteľa 27.07.2012 Micro Focus IP Development Limited Wall Data Incorporated
3 Zápis alebo zmena zástupcu 27.07.2012 Hörmannová - Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing. Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku