Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67618
(111)  Číslo ochrannej známky  177703 
(151)  Dátum zápisu  20.02.1997 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.03.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67618 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.03.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.05.1997 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Meracie, regulačné a strojové zariadenia na technologické procesy; systémy na riadenie fyzikálnych, chemických a elektrických veličín a parametrov na riadenie technologických procesov; odborné a technické poradenstvo, odborné konzultácie, služby s využitím výpočtovej a reprografickej techniky, projekčná činnosť.
09 - Meracie, regulačné a strojové zariadenia na technologické procesy; systémy na riadenie fyzikálnych, chemických a elektrických veličín a parametrov na riadenie technologických procesov; odborné a technické poradenstvo, odborné konzultácie, služby s využitím výpočtovej a reprografickej techniky, projekčná činnosť.
42 - Meracie, regulačné a strojové zariadenia na technologické procesy; systémy na riadenie fyzikálnych, chemických a elektrických veličín a parametrov na riadenie technologických procesov; odborné a technické poradenstvo, odborné konzultácie, služby s využitím výpočtovej a reprografickej techniky, projekčná činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.03, 26.04.18, 27.05.24, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FLSmidth A/S; Vigerslev Allé 77, 2500 Valby; DK 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  31.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.05.1997 5/1997 FG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.06.2002 6/2002 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 04.06.2002 6/2002 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2011 8/2011 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.08.2011 8/2011 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
7 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67618
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.01.2002 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.01.2002 200,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 24.01.2002 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2011 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.02.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.01.2012 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67618
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.02.1994 Typ Doručené
Avízo o platbe 22.02.1994 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.03.1994 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.1996 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.1996 Typ Odoslané
Žiadosť o zmenu adresy 15.10.1996 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.02.1997 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.04.1997 Typ Odoslané
Plná moc 25.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.01.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 25.01.2002 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.01.2002 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.01.2002 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.01.2002 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 24.04.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 14.02.2011 Typ Doručené
Plná moc 14.02.2011 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.02.2011 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2011 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.02.2011 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 19.04.2011 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 02.06.2011 Typ Doručené
Doklad 02.06.2011 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.01.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.01.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.08.2021 Typ Doručené
POZ 67618
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa AUTEC, spol. s r. o.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 12.04.2002 Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing. Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.
AUTEC, spol. s r. o. AUTEC, spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.06.2011 FLSmidth spol. s r.o. AUTEC, spol. s r. o.
3 Prevod majiteľa 07.06.2011 FLSmidth A/S FLSmidth spol. s r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.06.2011 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku