Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 67608
(111)  Číslo ochrannej známky  187665 
(151)  Dátum zápisu  17.11.1999 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.03.2012 
(210)  Číslo prihlášky  67608 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.1992 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  14.02.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy a časopisy týkajúce sa počítačov, výpočtovej technológie a informačných služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.02, 26.11.05, 27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ziff Davis, Inc.; 28 East 28th Street, New York, NY 10016; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  30.03.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.1999 8/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 14.02.2000 2/2000 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2003 10/2003 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 PC3M
6 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.10.2003 10/2003 TC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.10.2003 10/2003 PC3M
8 Obnovené ochranné známky 02.12.2003 12/2003 ND3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.12.2010 12/2010 PC3M
10 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2010 12/2010 TC3M
11 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 3/2012 ND3M
12 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 67608
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2001 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2001 600,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2001 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2001 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2001 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.04.2002 3 000,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.05.2002 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.07.2002 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.09.2002 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.11.2002 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.01.2003 500,00 SKK
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.03.2003 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2010 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2010 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.12.2011 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 67608
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
F0001 Popl. za lehotu Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
F0021 Poplatok Typ Platba
Spis Praha Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.03.1993 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.11.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.01.1996 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 22.04.1997 Typ Odoslané
F0024 Doplatok 25.06.1997 Typ Platba
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 27.06.1997 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 29.07.1997 Typ Odoslané
Žiadosť - FAX 03.09.1997 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.09.1997 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.10.1997 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 31.10.1997 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 23.12.1997 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.12.1997 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.12.1997 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 30.12.1997 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.1998 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.11.1998 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.01.1999 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.01.1999 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 26.01.1999 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.03.1999 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 20.04.1999 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.12.1999 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2001 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2001 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2001 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2001 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.04.2001 Typ Platba
Urgencia 27.04.2001 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 07.05.2001 Typ Odoslané
Doklad o prevode/prechode 29.05.2001 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 11.06.2001 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 23.10.2001 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.11.2001 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod 11.01.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 27.03.2002 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2002 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.04.2002 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.05.2002 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 16.05.2002 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.07.2002 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.07.2002 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.09.2002 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2002 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.11.2002 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.11.2002 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.01.2003 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.01.2003 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.03.2003 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.03.2003 Typ Platba
Doklad o prevode 31.03.2003 Typ Doručené
Plná moc 08.08.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.08.2010 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2010 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.12.2011 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.12.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
POZ 67608
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa WANCO
Ziff Communications Company
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.07.2003 Ziff Communications Company, L.P. Ziff Communications Company, L.P.
2 Prevod majiteľa 25.07.2003 ZIFF-DAVIS PUBLISHING COMPANY, L. P. Ziff Communications Company, L.P.
3 Prevod majiteľa 25.07.2003 ZD Inc. ZIFF-DAVIS PUBLISHING COMPANY, L. P.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.07.2003 ZD Inc. ZD Inc.
5 Prevod majiteľa 25.07.2003 ZIFF DAVIS PUBLISHING HOLDINGS INC. ZD Inc.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 25.07.2003 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
7 Prevod majiteľa 22.10.2010 ZDM Acquisition Corp. ZIFF DAVIS PUBLISHING HOLDINGS INC.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2010 Ziff Davis, Inc. ZDM Acquisition Corp.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 22.10.2010 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku